Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Számvitel

  A tantárgy angol neve: Accounting

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  V illamosmérnöki Szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  GT357581 7. 4/0/0/v 5 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Laáb Ágnes

  egyetemi docens

  Pénzügy és Számvitel Tanszék

  Hóka Sándorné dr.

  ny. egyetemi docens

  Pénzügy és Számvitel Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Mikro- és makroökonómia

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  GT351902 Számvitel (magyar nyelven) Azonos tantárgyi kóddal a német és angol nyelven
  meghirdetett kurzus felvehető.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy keretében a hallgatók vezetői léptékű és gyakorlatorientált ismereteket kapnak a gazdálkodó szervezetek vagyoni-, pénzügyi-, és jövedelmi helyzetére vonatkozó gazdasági események számbavételével kapcsolatos elméleti és módszertani alapokról, eljárásokról. Cél, hogy a hallgatók magabiztosan eligazodjanak az üzleti élet nyelvében, ismerjék fogalomkészletét, és a számviteli ismeretek bázisán egy nemzetek feletti kommunikációs eszköz birtokába jussanak.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  1. A számbavétel “végtermékei” (mérleg, eredménykimutatás, Cash Flow kimutatás) célja és funkciója, beillesztve a számvitel jelenlegi törvényes kereteibe.
  2. Vállalati beszámoló értelmezése esettanulmányokon keresztül
  3. Gazdasági döntések hatása a vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetre. A beszámolórészek közötti kapcsolat: Vezetői léptékű áttekintés a gazdasági beszámoló jelentőségéről, a beszámoló fő részeiről és azok egymás közötti összefüggéseiről.
  4. Könyvelési alapok gyakorlása (Alapműveletek, számlasoros könyvelés, idősoros könyvelés analitikával, összesítő ellenőrző kimutatások, nyitás, zárás, mérleg, eredménykimutatás, zárlati tételek)
  5. A jövedelmezőség (eredmény) számbavételéhez kapcsolódó ismeretek. (Hozamok és ráfordítások. Eredménykimutatás kétféle megközelítésben. Mintapélda az eredménykimutatás összeállítására. Eredménykategóriák. Mintapélda az eredménykategóriákra)
  6. Költségek számbavételéhez kapcsolódó ismeretek. (Kiadás, költség, ráfordítás. Mintapélda a kiadások, költségek és ráfordítások közötti eltérésre. Költségek csoportosítása. Költségkimutatások)
  7. Eredmény- és költség-elszámolási technikák (vásárolt és saját termelésű készletekre)
  8. Félévközi beszámoló dolgozat
  9. A mérleg, mint a vállalati vagyon bemutatására alkalmas számviteli eszköz, a vagyon összetétel és eredet szerinti csoportosítása, a leltár fogalmát, a leltározási tevékenység célja, főbb munkaszakaszai és a leltározással összefüggő főbb fogalmak.
  10. Értékelési eljárások. Bekerülési áron történő értékelés. Fordulónapi áron történő értékelés. Jövőbeli áron történő értékelés. Eszközök és források a mérlegben.
  11. Befektetett eszközök számviteli elszámolása. Mintapélda az amortizáció elszámolási lehetőségekre.
  12. Befektetett eszközök elszámolási szabályai. Gyakorló feladatok.
  13. Saját tőke értelmezése, struktúrája, elszámolási szabályai.( Osztalékfizetés. Alapítás, és a különleges céghelyzetek.)
  14. Saját tőke speciális elszámolási szabályai. (Osztalékfizetési korlátok vizsgálata.)
  15. Követelések, kötelezettségek, időbeli elhatárolások különös tekintettel a devizás ügyletekre.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  Az oktatás heti 2x2 órában folyik, amelyből általában kettő az elméleti megalapozásra szolgál, míg a második két órában egyszerűbb feladatokon, vállalati esetpéldákon és döntési problémákon keresztül gyakoroljuk be az elhangzottakat. Az előadásokon a megjelenés erősen ajánlott, mivel az ott elhangzott ismeretekről számot kell adni.

  10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban: Félévközi beszámoló dolgozat megírása a 11. héten. Értékelhető félévi teljesítmény feltétele a zárthelyi dolgozat "megfelelt" szinten (50%) történő teljesítése.
  2. A vizsgaidőszakban: Írásbeli vizsga.
  3. Elővizsga: Azoknak nyílik meg az elővizsgázás lehetősége, akik a félévközi beszámoló dolgozatot e70%-ra teljesítették.
  11. Pótlási lehetőségek

  Aki a zárthelyit nem írja meg, nem éri el a "megfelelt" szintet, illetve javítani akarja, erre a szorgalmi időszak utolsó hetében, illetve a vizsgaidőszak 3. hetéig – ekkor külön-eljárási díj befizetése mellett - van lehetősége.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Konzultációra a vizsgafelkészülést segítő utolsó előadás keretében, és – előzetes bejelentkezés alapján – az oktatók hivatalosan meghirdetett fogadóóráin van lehetőség.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  1. Laáb Ágnes: Üzleti számvitel elmélet és módszertan.
  2. Karai Éva: Üzleti számvitel példatár és feladatgyűjtemény
  3. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
  4. Az előadások internetről letölthető anyagai.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  15

  Felkészülés zárthelyire

  25

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  30

  Vizsgafelkészülés

  20

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Laáb Ágnes

  egyetemi docens

  Pénzügy és Számvitel Tanszék