Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Adótan

  A tantárgy angol neve: Taxation

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  V illamosmérnöki Szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  GT351177 7. 4/0/0/v 5 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Hóka Sándorné dr.

  ny. egyetemi docens

  Pénzügy és Számvitel Tanszék

  Herich Roland

  PhD

  Pénzügy és Számvitel Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  -

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  GT359492 Adózási ismeretek

  7. A tantárgy célkitűzése

  Cél, hogy a tantárgy keretében a hallgatók szerezzenek gyakorlatorientált ismereteket a vállalkozások, más jogi személyek, egyéb szervezetek, magánszemélyek adóiról, adójellegű kötelezettségeiről, a kötelezettségek és jogok érvényesítési lehetőségeiről. Legyen rálátásuk és áttekintésük a nemzetközi adózásra és adótervezésre, különös tekintettel az Európai Unió adóira és a jogharmonizációs törekvésekre. Legyenek képes az adókötelezettséggel kapcsolatos feladatok önálló végzésére. Szerezzenek jártasságot abban, hogyan lehet egy vállalkozás költségvetési kapcsolatait optimalizálni, adótervet készíteni.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  1. hét: Közterhek rendszere, Az adózás rendje. (Az államháztartás négy alrendszeréhez kapcsolódó közterhek. Adókötelezettségek. Jogkövetkezmények.)
  2. hét: A személyi jövedelemadó rendszere I. Az összevontan kezelt jövedelmek adóztatása. (A sávosan progresszív adóztatási technika. A számított adó. Az adóterhet nem viselő jövedelmek. A külföldön megfizetett adó beszámítása. Az adójóváírás alkalmazási feltételei. Az adókedvezmények és alkalmazási korlátai.) A témakör begyakorlása feladatok megoldásával.
  3. hét: A személyi jövedelemadó rendszere II. A külön adózó jövedelmek. (A lineáris adóztatási technika. Adókulcs variációk. Mentességek, kedvezmények és magyarázatuk.) A témakör begyakorlása feladatok megoldásával.
  4. hét: A személyi jövedelemadó rendszere III. Az egyéni vállalkozó adóztatása. (Három adóztatási pont és mindkét adóztatási technika érvényesítése a jövedelem szerint adóztatott egyéni vállalkozásnál. Az átalányadózás rendszere.) A témakör begyakorlása feladatok megoldásával.
  5. hét: Az általános forgalmi adó rendszere I. Az Áfa elve és gyakorlati megvalósítása. (Az összfázisú hozzáadott érték típusú forgalmi adóztatás. Normál és különleges adózók köre. Szerezhető és elkerülhetetlen mentességek. A témakör begyakorlása feladatok megoldásával.
  6. hét: Az általános forgalmi adó rendszere II. Az ÁFA harmonizált működési mechanizmusa az EU-ban. (A 6. számú EK irányelvek és megjelenítő szabályai a magyar ÁFA törvényben. A termék forgalmazás és a szolgáltatás nyújtás a közösségben illetve harmadik ország esetében.) A témakör begyakorlása feladatok megoldásával.
  7. hét: Félévközi vizsga (40%, SZJA, ÁFA)
  8. hét: A társasági adó és osztalék rendszere I. A gazdasági társaságok profit alapú adóztatása. (A TA alap meghatározásának szabályai. A TA kedvezmények és igénybevétel szabályai.) A témakör begyakorlása feladatok megoldásával.
  9. hét: hét: A társasági adó és osztalék rendszere II. Az EU harmonizációs szabályok áttekintése. (Kedvezményezett átalakulás, részesedés csere feltételei és működési mechanizmusa. A támogatásintenzitási mutató számítása. De minimis támogatások. A halasztott TA fizetés eljárási szabályai.) A témakör begyakorlása feladatok megoldásával.
  10. hét: Az egyszerűsített vállalakozási adó. (A szabályok elemzése az államháztartási és a vállalkozói célrendszer függvényében. Az EVA hatálya alá bejelentkezőkre vonatkozó összehasonlító elemzések.) A témakör begyakorlása feladatok megoldásával.
  11. hét: A helyi adók rendszere. A kerettörvény és a vonatkozó önkormányzati rendeletek kapcsolata. (A vagyon és a kommunális típusú adóztatás elvei és gyakorlata működési zavarban?!) A témakör begyakorlása feladatok megoldásával.
  12. hét: Az illetékek rendszere. A rendszer zavarai. (A vagyon típusú adóztatás “bújtatott” elemei. Az eljárási illetékek “viszonosság” tulajdonságainak halványodó körvonalai.) A témakör begyakorlása feladatok megoldásával.
  13. hét: Még egyszer az adózás rendjéről. A magyar adórendszer eljárási szabályai. (Az adóigazgatás rendszere. Az adóhatóságok törvény szerinti eljárási kötelezettségei és megvalósítási lehetőségei.) A témakör begyakorlása feladatok megoldásával.
  14. hét: Pótzh, elővizsga (60% TAO, EVA, helyi adók, illetékek, Art.)
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  Az oktatás heti 2x2 órában folyik. Az előadásokon és a gyakorló feladatok megoldásain a megjelenés erősen ajánlott, mivel az ott elhangzott ismeretekről számot kell adni.

  10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban: Félévközi beszámoló dolgozat megírása a 7. héten. Értékelhető félévi teljesítmény feltétele a dolgozat "megfelelt" szinten (50%) történő teljesítése.
  2. A vizsgaidőszakban: Írásbeli vizsga. Értékelhető félévi teljesítmény feltétele a zárthelyi dolgozat "megfelelt" szinten (50%) történő teljesítése.
  3. Elővizsga: Azoknak nyílik meg az elővizsgázás lehetősége, akik a félévközi beszámoló dolgozatot e70%-ra teljesítették.
  11. Pótlási lehetőségek

  Aki a zárthelyit nem írja meg, nem éri el a "megfelelt" szintet, illetve javítani akarja, erre a szorgalmi időszak utolsó hetében, illetve a vizsgaidőszak 3. hetéig – ekkor külön-eljárási díj befizetése mellett - van lehetősége.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Konzultációra a vizsgafelkészülést segítő utolsó előadás keretében, és – előzetes bejelentkezés alapján – az oktatók hivatalosan meghirdetett fogadóóráin van lehetőség.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  1. ADÓ 2005 (HVG különszám)
  2. dr. Herich György: Adótan I. + kiegészítő anyag (nyomdában)
  3. Adópéldatár (előadásokon kiosztva)
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  15

  Felkészülés zárthelyire

  25

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  30

  Vizsgafelkészülés

  20

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Hóka Sándorné dr.

  ny. egyetemi docens

  Pénzügy és Számvitel Tanszék