Mikro- és makroökonómia B

A tantárgy angol neve: Micro- and Macroeconomics

Adatlap utolsó módosítása: 2018. június 25.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Üzemmérnök-informatikus szak, BProf képzés
közös tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
GT30A430 5 3/0/0/v 3  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Gilányi Zsolt,
A tantárgy tanszéki weboldala http://kgt.bme.hu/tantargyak/bsc/BMEGT30A430
4. A tantárgy előadója

Név

Beosztás

Tanszék

Dr. Gilányi Zsolt

e.doc.

Közgazdaságtan Tanszék

Szalai László

e.tanársegéd

Közgazdaságtan Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít


6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
Training.Code=("5N-A9")

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:


7. A tantárgy célkitűzése

A tantárgy célja a valós életben tapasztalható néhány kiemelt egyéni gazdasági döntési helyzet, illetve átfogó gazdasági jelenség értelmezése. Az egyéni döntések esetében az alternatívákban való gondolkozásmódra, az árazás kérdéseire (rugalmasság; döntés aszimmetrikus információs helyzetekben; erkölcsi kockázat) az elemi pénzügyi döntésekre (pl.: THM számítás, tőzsde) helyezzük a hangsúlyt. Az átfogó gazdasági jelenségek esetében röviden áttekintjük a pénzrendszer működését, az államadósság kérdését, a válságokat, a gazdasági növekedés kérdését, a gazdasági ciklusokat és a valutaárfolyamok alakulásának néhány elméletét. Az egyéni döntések terén számos egyszerű döntési helyzet esetében alkalmazási szintű ismereteket céloz meg a tantárgy, az átfogó gazdasági jelenségek esetében a megértési szint a cél.

8. A tantárgy részletes tematikája

Előadás

Előadás anyaga

1.

A közgazdaságtudomány elemzési módszere, területei. A mikro- és makroökonómia tárgya. A statisztika szerepe a közgazdaságtanban. A piac modellje.

2.

A piaci kereslet és kínálat rugalmassága; átskálázható és nem átskálázható jövedelmek; tapasztalati termékek , piaci erőfölény.

3.

Piacszerkezetek: versenyzői piac, oligopólium és monopólium. Oligopolista verseny vagy kooperáció; Árdiszkrimináció.

4.

Intra és intertemporális választások. Racionalitás, irracionalitás, előre jelezhető kognitív hibák, területfüggőség, aszimmetria a nyereség és veszteség megélése között.

5.

A hitel ára: THM-számítás. Tőzsdei ügyletek; „szakértői” befektetési stratégiák; néhány pénzügyi termék, tőkeáttét.

6.

Piaci kudarcok: externáliák, közjavak.

7.

Piaci kudarcok: aszimmetrikus információ, erkölcsi kockázat; fekete hattyú.

 

ZH aláírásért

8.

Gazdasági növekedés, fejlődés és felzárkózás. Politikai és gazdasági intézmények szerepe az országok fejlődésében.

9.

A modern gazdasági rendszer megkülönböztető jellemzői. Pénz. Modern pénzrendszer működése.

10

A modern pénzrendszer működései törvényszerűségei: gazdasági ciklusokról, válságok, nemzetközi és állami eladósodottság, gazdasági növekedésről.

11.

Pénzteremtés haszna (seignorage). Kíséreltek a modern hitelpénzrendszer megreformálására: Chicago – terv, Központi bank által kibocsátott digitális pénz; alternatív fizetési rendszerek (pl. bitcoin)

12.

Árfolyamelméletek.

13.

GDP: tartalma, korlátai. Fogyasztás, beruházás és megtakarítás szerepe.

14.

Néhány gondolat a gazdaságpolitikákról: célok, módszerek, hatásosság.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Az életben gyakran előforduló egyéni döntési helyzetek bemutatása frontális előadás formájában; elgondolkoztatás/rádöbbentés a bemutatott problémák közös megoldása. Elemi számítási feladatok írásban.

10. Követelmények

A szorgalmi időszakban:

A félév végi aláírás feltételei: 1 írásbeli dolgozat minimum 40%-os teljesítése.

A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga

Az osztályzat megállapításának módja:

Az aláírást szerzett hallgatók vizsgára bocsáthatók. Az érdemjegy megállapításának módja:

 

érdemjegy ● [ECTS minősítés]

pontszám

jeles (5) ● Excellent [A]

90% felett

jeles (5) ● Very Good [B]

84–90%

jó (4) ● Good [C]

71–83%

közepes (3) ● Satisfactory [D]

56–70%

elégséges (2) ● Pass [E]

41–55%

elégtelen (1) ● Fail [F]

40% és alatta

Az egyes érdemjegyeknél megadott alsó határérték
már az adott érdemjegyhez tartozik.

11. Pótlási lehetőségek

Az írásbeli vizsga a mindenkori Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSz.) rendelkezései szerint, a Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSz.) által előírt díjak megfizetése mellett pótolható vagy javítható.

12. Konzultációs lehetőségek
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Daron Acemoglu, James A. Robinson (2012), Why nations fail? Crown Publishing Group.

Gilányi Zsolt (2018), Közgazdaságtan II, e-jegyzet.

Taleb, Nassim (2007), A fekete hattyú. Gondolat Kiadói Kör Kft (2012).

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

Tevékenység

óra/félév

részvétel a kontakt tanórákon

14×3=42

félévközi készülés a kontakt órákra és az aláírás megszerzését célzó dolgozatra

24

felkészülés a vizsgára

24

összesen

90


 

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék:

Dr. Gilányi Zsolt

tanszékvezető e. docens

Közgazdaságtan Tanszék