Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Mikro- és makroökonómia B

  A tantárgy angol neve: Micro- and Macroeconomics

  Adatlap utolsó módosítása: 2018. június 25.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Üzemmérnök-informatikus szak, BProf képzés
  közös tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  GT30A430   3/0/0/v 3  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Gilányi Zsolt,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://kgt.bme.hu/tantargyak/bsc/BMEGT30A430
  4. A tantárgy előadója

  Név

  Beosztás

  Tanszék

  Dr. Gilányi Zsolt

  e.doc.

  Közgazdaságtan Tanszék

  Szalai László

  e.tanársegéd

  Közgazdaságtan Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít


  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  Training.Code=("5N-A9")

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:


  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja a valós életben tapasztalható néhány kiemelt egyéni gazdasági döntési helyzet, illetve átfogó gazdasági jelenség értelmezése. Az egyéni döntések esetében az alternatívákban való gondolkozásmódra, az árazás kérdéseire (rugalmasság; döntés aszimmetrikus információs helyzetekben; erkölcsi kockázat) az elemi pénzügyi döntésekre (pl.: THM számítás, tőzsde) helyezzük a hangsúlyt. Az átfogó gazdasági jelenségek esetében röviden áttekintjük a pénzrendszer működését, az államadósság kérdését, a válságokat, a gazdasági növekedés kérdését, a gazdasági ciklusokat és a valutaárfolyamok alakulásának néhány elméletét. Az egyéni döntések terén számos egyszerű döntési helyzet esetében alkalmazási szintű ismereteket céloz meg a tantárgy, az átfogó gazdasági jelenségek esetében a megértési szint a cél.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Előadás

  Előadás anyaga

  1.

  A közgazdaságtudomány elemzési módszere, területei. A mikro- és makroökonómia tárgya. A statisztika szerepe a közgazdaságtanban. A piac modellje.

  2.

  A piaci kereslet és kínálat rugalmassága; átskálázható és nem átskálázható jövedelmek; tapasztalati termékek , piaci erőfölény.

  3.

  Piacszerkezetek: versenyzői piac, oligopólium és monopólium. Oligopolista verseny vagy kooperáció; Árdiszkrimináció.

  4.

  Intra és intertemporális választások. Racionalitás, irracionalitás, előre jelezhető kognitív hibák, területfüggőség, aszimmetria a nyereség és veszteség megélése között.

  5.

  A hitel ára: THM-számítás. Tőzsdei ügyletek; „szakértői” befektetési stratégiák; néhány pénzügyi termék, tőkeáttét.

  6.

  Piaci kudarcok: externáliák, közjavak.

  7.

  Piaci kudarcok: aszimmetrikus információ, erkölcsi kockázat; fekete hattyú.

   

  ZH aláírásért

  8.

  Gazdasági növekedés, fejlődés és felzárkózás. Politikai és gazdasági intézmények szerepe az országok fejlődésében.

  9.

  A modern gazdasági rendszer megkülönböztető jellemzői. Pénz. Modern pénzrendszer működése.

  10

  A modern pénzrendszer működései törvényszerűségei: gazdasági ciklusokról, válságok, nemzetközi és állami eladósodottság, gazdasági növekedésről.

  11.

  Pénzteremtés haszna (seignorage). Kíséreltek a modern hitelpénzrendszer megreformálására: Chicago – terv, Központi bank által kibocsátott digitális pénz; alternatív fizetési rendszerek (pl. bitcoin)

  12.

  Árfolyamelméletek.

  13.

  GDP: tartalma, korlátai. Fogyasztás, beruházás és megtakarítás szerepe.

  14.

  Néhány gondolat a gazdaságpolitikákról: célok, módszerek, hatásosság.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Az életben gyakran előforduló egyéni döntési helyzetek bemutatása frontális előadás formájában; elgondolkoztatás/rádöbbentés a bemutatott problémák közös megoldása. Elemi számítási feladatok írásban.

  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban:

  A félév végi aláírás feltételei: 1 írásbeli dolgozat minimum 40%-os teljesítése.

  A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga

  Az osztályzat megállapításának módja:

  Az aláírást szerzett hallgatók vizsgára bocsáthatók. Az érdemjegy megállapításának módja:

   

  érdemjegy ● [ECTS minősítés]

  pontszám

  jeles (5) ● Excellent [A]

  90% felett

  jeles (5) ● Very Good [B]

  84–90%

  jó (4) ● Good [C]

  71–83%

  közepes (3) ● Satisfactory [D]

  56–70%

  elégséges (2) ● Pass [E]

  41–55%

  elégtelen (1) ● Fail [F]

  40% és alatta

  Az egyes érdemjegyeknél megadott alsó határérték
  már az adott érdemjegyhez tartozik.

  11. Pótlási lehetőségek

  Az írásbeli vizsga a mindenkori Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSz.) rendelkezései szerint, a Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSz.) által előírt díjak megfizetése mellett pótolható vagy javítható.

  12. Konzultációs lehetőségek
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Daron Acemoglu, James A. Robinson (2012), Why nations fail? Crown Publishing Group.

  Gilányi Zsolt (2018), Közgazdaságtan II, e-jegyzet.

  Taleb, Nassim (2007), A fekete hattyú. Gondolat Kiadói Kör Kft (2012).

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Tevékenység

  óra/félév

  részvétel a kontakt tanórákon

  14×3=42

  félévközi készülés a kontakt órákra és az aláírás megszerzését célzó dolgozatra

  24

  felkészülés a vizsgára

  24

  összesen

  90


   

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék:

  Dr. Gilányi Zsolt

  tanszékvezető e. docens

  Közgazdaságtan Tanszék