Mikro- és makroökonómia

A tantárgy angol neve: Micro- and Macroeconomics

Adatlap utolsó módosítása: 2009. június 17.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Villamosmérnöki szak

 

alapképzés

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
GT30A001   4/0/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Petró Katalin,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:Tanszék, Int.:
Dr. Meyer DietmarEgyetemi tanár, tanszékvezető, dr. habilKözgazdaságtan Tanszék
Dr. Kerékgyártó GyörgyEgyetemi tanár, dr. habilKözgazdaságtan Tanszék
Dr. Romvári EditDocens, CScKözgazdaságtan Tanszék
Dr. Kurtán Lajosné, dr Vadászlaki IlonaDocens, CScKözgazdaságtan Tanszék
Dr. Vígh LászlóDocens, CScKözgazdaságtan Tanszék
Dr. Petró KatalinDocens CScKözgazdaságtan Tanszék
7. A tantárgy célkitűzése Olyan közgazdasági ismeretek nyújtása, melyek segítségével a hallgatók eligazodnak a gazdasági környezet mikro- és makroszfárájának aktuális kérdéseiben,  megértik azt, hogy a folyamatos  műszaki fejlesztés és innovatív tudás az alapja annak, hogy olyan termékek és eljárások szülessenek, amelyek nemcsak hazai, hanem nemzetközi szinten is jövedelmezőek az egyén, a vállalat és az ország számára . Ha értik a gazdasági folyamatok és főbb összefüggések lényegét, akkor saját maguk is tudják „értelmiségi módon” kedvezően befolyásolni saját környezetüket, és elősegíthetik a gazdaság fejlődését rövid és hosszú távon.
8. A tantárgy részletes tematikája 1.        Gazdálkodás főbb alapelvei, a piac működése A gazdaság főbb szereplői: háztartások (fogyasztó), vállalkozások, állam és külföld. Döntési motivációk.

 

2.        Kereslet és kínálat alakulása: Marshall-kereszt.

 

3.        Termelés – költségek – profit. Profitmaximalizálás rövid és hosszú távon.

 

4.        Piacszerkezetek: tökéletes piacok – monopolpiac – oligopolpiac – monopolisztikus versenypiac összehasonlítása.

 

5.        A termelési tényezők piaca: beruházási, befektetési döntések optimuma.

 

6.        Az állam szerepe a gazdaságban.

 

7.        Nemzetgazdasági teljesítmények mérése: GO, GDP, GNP,  GNI, GNDI.

 

8.        Makrogazdaság Keynes-i modellje: egyensúly a makromodellben.

 

9.        Pénz szerepe a makrogazdaságban, a modern pénzügyi rendszer működése, a monetáris politika eszköztára, a pénzforgalom szabályozása.

 

10.     A kormányzat fiskális politikája és eszközei, a költségvetési kiadások hatása a makrogazdasági egyensúlyra.

 

11.     Árupiac és pénzpiac makroszintű összekapcsolása: az IS-LM modell.

 

12.     Az üzleti ciklus, munkanélküliség okai. Infláció szerepe, okai, hatásai a mai modern gazdaságban.

 

13.     Gazdasági növekedés.

 

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás, gyakorlat
10. Követelmények

A szorgalmi időszakban: részvétel a gyakorlatokon, egy zárthelyi dolgozat sikeres megírása. 

A vizsgaidőszakban: Írásbeli vizsga a féléves anyagból. Az érdemjegy 40 %-a az évközi teljesítményen alapul.

 

                    Elővizsga: a TVSZ rendelkezéseinek megfelelően

 

 

11. Pótlási lehetőségek         A TVSZ rendelkezéseinek megfelelően.
12. Konzultációs lehetőségek        Heti 2 óra, az oktatók fogadóóráin.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

dr. Kerékgyártó György: Mikroökonómia. Műegyetemi Kiadó 2003

dr. Kerékgyártó György: Makroökonómia, Műegyetemi Kiadó 2004 

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra56
Félévközi készülés órákra17 
Felkészülés zárthelyire17
Vizsgafelkészülés30
Összesen120 
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
dr. Meyer Dietmaregyetemi tanárKözgazdaságtan Tanszék