Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Mikro- és makroökonómia

  A tantárgy angol neve: Micro- and Macroeconomics

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. június 17.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki szak

   

  alapképzés

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  GT30A001   4/0/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Petró Katalin,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:Tanszék, Int.:
  Dr. Meyer DietmarEgyetemi tanár, tanszékvezető, dr. habilKözgazdaságtan Tanszék
  Dr. Kerékgyártó GyörgyEgyetemi tanár, dr. habilKözgazdaságtan Tanszék
  Dr. Romvári EditDocens, CScKözgazdaságtan Tanszék
  Dr. Kurtán Lajosné, dr Vadászlaki IlonaDocens, CScKözgazdaságtan Tanszék
  Dr. Vígh LászlóDocens, CScKözgazdaságtan Tanszék
  Dr. Petró KatalinDocens CScKözgazdaságtan Tanszék
  7. A tantárgy célkitűzése Olyan közgazdasági ismeretek nyújtása, melyek segítségével a hallgatók eligazodnak a gazdasági környezet mikro- és makroszfárájának aktuális kérdéseiben,  megértik azt, hogy a folyamatos  műszaki fejlesztés és innovatív tudás az alapja annak, hogy olyan termékek és eljárások szülessenek, amelyek nemcsak hazai, hanem nemzetközi szinten is jövedelmezőek az egyén, a vállalat és az ország számára . Ha értik a gazdasági folyamatok és főbb összefüggések lényegét, akkor saját maguk is tudják „értelmiségi módon” kedvezően befolyásolni saját környezetüket, és elősegíthetik a gazdaság fejlődését rövid és hosszú távon.
  8. A tantárgy részletes tematikája 1.        Gazdálkodás főbb alapelvei, a piac működése A gazdaság főbb szereplői: háztartások (fogyasztó), vállalkozások, állam és külföld. Döntési motivációk.

   

  2.        Kereslet és kínálat alakulása: Marshall-kereszt.

   

  3.        Termelés – költségek – profit. Profitmaximalizálás rövid és hosszú távon.

   

  4.        Piacszerkezetek: tökéletes piacok – monopolpiac – oligopolpiac – monopolisztikus versenypiac összehasonlítása.

   

  5.        A termelési tényezők piaca: beruházási, befektetési döntések optimuma.

   

  6.        Az állam szerepe a gazdaságban.

   

  7.        Nemzetgazdasági teljesítmények mérése: GO, GDP, GNP,  GNI, GNDI.

   

  8.        Makrogazdaság Keynes-i modellje: egyensúly a makromodellben.

   

  9.        Pénz szerepe a makrogazdaságban, a modern pénzügyi rendszer működése, a monetáris politika eszköztára, a pénzforgalom szabályozása.

   

  10.     A kormányzat fiskális politikája és eszközei, a költségvetési kiadások hatása a makrogazdasági egyensúlyra.

   

  11.     Árupiac és pénzpiac makroszintű összekapcsolása: az IS-LM modell.

   

  12.     Az üzleti ciklus, munkanélküliség okai. Infláció szerepe, okai, hatásai a mai modern gazdaságban.

   

  13.     Gazdasági növekedés.

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás, gyakorlat
  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban: részvétel a gyakorlatokon, egy zárthelyi dolgozat sikeres megírása. 

  A vizsgaidőszakban: Írásbeli vizsga a féléves anyagból. Az érdemjegy 40 %-a az évközi teljesítményen alapul.

   

                      Elővizsga: a TVSZ rendelkezéseinek megfelelően

   

   

  11. Pótlási lehetőségek         A TVSZ rendelkezéseinek megfelelően.
  12. Konzultációs lehetőségek        Heti 2 óra, az oktatók fogadóóráin.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  dr. Kerékgyártó György: Mikroökonómia. Műegyetemi Kiadó 2003

  dr. Kerékgyártó György: Makroökonómia, Műegyetemi Kiadó 2004 

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra17 
  Felkészülés zárthelyire17
  Vizsgafelkészülés30
  Összesen120 
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
  dr. Meyer Dietmaregyetemi tanárKözgazdaságtan Tanszék