Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Marketing alapjai

  A tantárgy angol neve: Basics of Marketing

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. január 28.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  GT20A004   4/0/0/v 5  
  4. A tantárgy előadója Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
  Dr. Petruska Ildikó, Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék, ÜTI
  Dr. Vasné Egri Magdolna egyetemi docens, Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék, ÜTI
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Alapvető közgazdasági ismeretek
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  Training.Code=("7N-AAK01") VAGY Training.Code=("7N-AGM02") VAGY
  Training.Code=("7N-AMM04") VAGY Training.Code=("7N-ANG05")VAGY Training.Code=("7N-ANG05-2") VAGY Training.Code=("5N-MGAIN") VAGY Training.Code=("7N-APS06")

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:
  Kötelező előtanulmányi rend nincs. Témaütközés nincs.
  7. A tantárgy célkitűzése Bemutatni a piaci orientáció fejlődésének szakaszait, a marketingorientált üzleti filozófia megkülönböztető jellemzőit, valamint a marketingmenedzsment fő feladatait. A hallgatók figyelmét ráirányítani a marketing szakosodására és fejlődésének új irányaira.  Részletesen megtárgyalni a fogyasztóorientált marketing gyakorlat stratégiai és operatív döntéseit. A stratégiai tervezés és a marketingstratégia témakörén belül a hallgatókat megismertetni a vállalati alapstratégiákkal, a portfolió- és a helyzetelemzés módszereivel, valamint a marketingstratégiai döntésekkel és tervezési folyamattal. A marketingdöntések megalapozását szolgáló információk jelentőségét hagnsúlyozva bemutatni a marketing-információrendszer funkcióit és alkotóelemeit. A marketingkörnyezet elemzése és a piaci stratégiai döntések ismertetése alapján feltárni a fogyasztói és az ipari piac marketing jellemzőit, döntési folyamatait és az azt meghatározó tényezőket. A marketingpolitikai döntések keretén belül külön rávilágítani a termék-, ár-, értékesítési- és a kommunikációs politika fő kérdéseire és korszerű marketing eszközeire.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  1.A marketing alapkoncepciói.
   A marketing és a marketingmenedzsment alapfogalmai. A piaci orientáció típusai. A marketingkoncepció fejlődése.
  2.Stratégiai tervezés és marketingstratégia
   Vállalati stratégiai tervezés, vállalati alapstratégiák. Porfolió és SWOT elemzés. Marketingstratégia és tervezés. A marketingszervezet típusai.
  3.A vállalat piaca.
   A vállalat makro - és mikrokörnyezete. A piaci helyzet mutatói. A kereslet meghatározása. Szegmentálás, célpiacválasztás és pozícionálás. A piaci hadviselés formái.
  4. Fogyasztói piac és vásárlói magatartás.
   A fogyasztói magatartás modellezése, meghatározó jellemzői. A vásárlási döntési folyamat. Vásárlási szerepek és magatartás típusok. Szegmentáció a fogyasztói piacon.
  5. Beszerzői magatartás és ipari marketing. Az ipari piac marketing jelemmzői. A beszerzési döntés folyamata. Szegmentáció az ipari piacon.
  6. A marketing-információrendszer. A marketing-információrendszer funkciói és alkotóelemei. Marketingfelderítés és marketingkutatás.
  7. Termékpolitika
   A termékpolitikai döntések alapjai. A marketing termékfelfogása. A termékminőség alkotóelemei. A termékválasztékkal kapcsolatos döntések. A termékek életciklusa.
  8. Árpolitika.
   Az ár szerepe a marketing-mixben. Az árképzés tényezői, a végső ár kialakítása.
  9.Értékesítéspolitika
   Az értékesítési rendszer funkciói. Értékesítési csatornák-marketingrendszerek, szereplők. Az eladás és az eladószemélyzet menedzselése.
  10. Marketingkommunikáció.
   A marketingkommunikáció eszközei, modelljei. Reklám, vásárlásösztönzés, személyes eladás, direktmarketing, public relations. Integrált kommunikáció.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás.
  10. Követelmények A félév írásbeli vizsgával zárul. A szorgalmi időszakban két számonkérés történik, amelyek 20-20 percesek. Az első számonkérésre a 7. oktatási héten, szerdán, a másodikra a 13. oktatási héten, csütörtökön kerül sor, írásbeli formában, a tanóra keretében, előre ismertetett turnusok szerinti bontásban. A két írásbeli számonkéréssel max. 40 (20-20) pont szerezhető, amely a vizsgaeredménybe 10-10%-al számít be. Az aláírás feltétele a két dolgozatból együtt 20 pont megszerzése. A vizsgadolgozat 160 pontos, amely a vizsgajegybe 80%-al számít be. A vizsgadolgozat elfogadásához 50%-os teljesítésre van szükség.
  11. Pótlási lehetőségek Az első évközi számonkérés pótlására, vagy javítására a 9.héten, a szerdai tanóra második felében, a második számonkérés pótlására a 14. héten, a csütörtöki tanóra keretében lesz lehetőség. Azon hallgatók számára, akik egyik számonkérésen sem vettek részt, nincs a 14. héten pótlási lehetőség.
  12. Konzultációs lehetőségek Az oktatók meghirdetett fogadóórájában, illetve e-mailen előre egyeztetett időpontban.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Vágási Mária szerk. (2007): Marketing stratégia és menedzsment. Alinea Kiadó
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra60
  Félévközi készülés órákra15
  Felkészülés zárthelyire25
  Házi feladat elkészítése-
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása-
  Vizsgafelkészülés50
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Petruska Ildikó, egyetemi docens