Menedzsment és vállalkozásgazdaságtan

A tantárgy angol neve: Management and Business Economics

Adatlap utolsó módosítása: 2023. április 18.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki alapszak

Mérnökinformatikus alapszak

Üzemmérnök-informatikus alapszak 

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
GT20A001   4/0/0/f 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Nemeslaki András,
A tantárgy tanszéki weboldala https://edu.gtk.bme.hu
4. A tantárgy előadója

Erdei János mesteroktató

Dr. Szabó Tibor egyetemi adjunktus

Dr. Szádeczky Tamás egyetemi adjunktus

Gerse-Krizsa Teréz egyetemi tanársegéd

Dr. Benedek Petra egyetemi adjunktus

Sándorfi Gergő Álmos PhD hallgató 

Dr. Molnár Bálint egyetemi adjunktus 


 

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Stratégiai menedzsment: a vállalatok működését meghatározó környezet, annak szintjei, elsődleges törvényszerűségei; az előbbiek felmérésének eszközei, azok alkalmazása.

Menedzsment alapok: a vállalat alapvető erőforrásai és folyamatai; a vállalat, mint szervezet; funkciók és menedzseri szerepek; a csoportmunka jelentősége és eredményei; kommunikáció a szervezetben; vállalatirányítási rendszerek; a termék fogalma, életciklusa.

Minőségmenedzsment: a minőségmenedzsment fejlődésének fontosabb szakaszai; a minőségügyi rendszerek alapelveinek áttekintése az ISO 9001:2000 előírásai alapján; a Total Quality Management (TQM) alapelveinek összefoglalása; a folyamatos javítás elve és módszerei.

Termelés- és szolgáltatásmenedzsment: termelő- és szolgáltatórendszerek működésének alapvető törvényszerűségei; az egyedi gyártás eszközei (projektmenedzsment); a sorozatgyártás főbb menedzselési területei (készletek, kapacitások, költségek); költségszámítási és költségtervezési eszközök.

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
-
7. A tantárgy célkitűzése

A tantárgy oktatásának célja, hogy megismertesse a hallgatókat a szervezetek és a menedzsment feladatának és működésének alapelveivel. A tantárgy keretében röviden bemutatjuk a gazdálkodás- és szervezéstudomány legfontosabb részterületeit és aktuális problémáit. A tantárgy részletesen foglalkozik a stratégiai menedzsment, általános menedzsment, a minőségmenedzsment, a termelés- és szolgáltatásmenedzsment, illetve a vállalkozás-gazdaságtan alapjaival.

8. A tantárgy részletes tematikája

Stratégiai menedzsment: a vállalatok működését meghatározó környezet, annak szintjei, elsődleges törvényszerűségei; az előbbiek felmérésének eszközei, azok alkalmazása.

Menedzsment alapok: a vállalat alapvető erőforrásai és folyamatai; a vállalat, mint szervezet; funkciók és menedzseri szerepek; a csoportmunka jelentősége és eredményei; kommunikáció a szervezetben; vállalatirányítási rendszerek; a termék fogalma, életciklusa.

ZH1

 Minőségmenedzsment: a minőségmenedzsment fejlődésének fontosabb szakaszai; a minőségügyi rendszerek alapelveinek áttekintése az ISO 9001:2000 előírásai alapján; a Total Quality Management (TQM) alapelveinek összefoglalása; a folyamatos javítás elve és módszerei.

Termelés- és szolgáltatásmenedzsment: termelő- és szolgáltatórendszerek működésének alapvető törvényszerűségei; az egyedi gyártás eszközei (projektmenedzsment); a sorozatgyártás főbb menedzselési területei (készletek, kapacitások, költségek); költségszámítási és költségtervezési eszközök.

ZH2

PótZH-k 

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás
10. Követelmények

Részteljesítmény-értékelés: az értékelés alapjául szolgáló tananyagrészt a tantárgy előadója határozza meg, a rendelkezésre álló munkaidő 25-30 perc. Az egyes teljesítményértékeléseken nincs elérendő minimális pontszám. Fakultatív részteljesítmény-értékelés (aktív részvétel): fakultatív teljesítményértékelés, a teljesítés módját, a szerezhető pontszámok nagyságát a tantárgy előadója határozza meg. Egy-egy témakörben az összegző tanulmányi teljesítményértékelés és a részteljesítmény-értékelés összege nem haladhatja meg a tantárgy maximális értékelésének 50%-át.

 

  • 1. összegző tanulmányi teljesítményértékelés +1. részteljesítmény-értékelés (aktív részvétel): 50%
  • 2. összegző tanulmányi teljesítményértékelés +2. részteljesítmény-értékelés (aktív részvétel): 50%
  • összesen: 100%


Az elégséges osztályzathoz a két zárthelyiből együtt minimum a pontok 50%-át kell elérni. Az osztályzatok ponthatárai:

             0 - 49,9 elégtelen (1)

            50 - 55,9 elégséges (2)

            56 - 68,9 közepes (3)

            69 - 80,9 jó (4)

            81 - 100 jeles (5).

 

b.) A vizsgaidőszakban: a tárgy félévközi jeggyel zárul.


11. Pótlási lehetőségek

Az egyes évközi teljesítményértékelésekhez nem tartozik egyenkénti minimumkövetelmény, de egyenkénti pótlásuk lehetséges a félév elején meghirdetett időpontokban. Mindkét összegző teljesítményértékelés pótolható, javítható, ezen alkalmakra előzetesen jelentkezni kell. Az aktív részvétel – jellegéből adódóan – nem pótolható, nem javítható, továbbá más módon nem kiválható vagy helyettesíthető. Az összegző teljesítményértékelések javítása esetén az új eredményt vesszük figyelembe. Javításnak számít az összegző teljesítményértékelés újbóli megírása, ha a hallgató az eredeti teljesítményértékelések alapján elérte a legalább elégséges osztályzatot. Az egyszeri pótláson túl más teljesítési lehetőség nincsen.

 

12. Konzultációs lehetőségek Igény esetén az oktatókkal egyeztetett időpontban.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Kövesi J. (szerk.): Menedzsment és vállalkozásgazdaságtan, Üzleti tudományi ismeretek, Typotex, 2015 – kijelölt fejezetek

MVT szerzői munkaközösség: Marketing – Fókuszabn a termék, Typotex, 2017 – kijelölt fejezetek

 

Egyéb, az oktatók által kiadott oktatási segédletek (letölthető az MVT oktatási oldaláról)


 

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

 

Tevékenység

óra/félév

részvétel a kontakt tanórákon

56

félévközi készülés a gyakorlatokra

0

felkészülés a teljesítményértékelésekre

64

házi feladat elkészítése

0

kijelölt írásos tananyag önálló elsajátítása

0

vizsgafelkészülés

0

összesen

120


 

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Dr. Nemeslaki András és Erdei János