Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Menedzsment és vállalkozásgazdaságtan

  A tantárgy angol neve: Management and Business Economics

  Adatlap utolsó módosítása: 2023. április 18.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki alapszak

  Mérnökinformatikus alapszak

  Üzemmérnök-informatikus alapszak 

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  GT20A001   4/0/0/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Nemeslaki András,
  A tantárgy tanszéki weboldala https://edu.gtk.bme.hu
  4. A tantárgy előadója

  Erdei János mesteroktató

  Dr. Szabó Tibor egyetemi adjunktus

  Dr. Szádeczky Tamás egyetemi adjunktus

  Gerse-Krizsa Teréz egyetemi tanársegéd

  Dr. Benedek Petra egyetemi adjunktus

  Sándorfi Gergő Álmos PhD hallgató 

  Dr. Molnár Bálint egyetemi adjunktus 


   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Stratégiai menedzsment: a vállalatok működését meghatározó környezet, annak szintjei, elsődleges törvényszerűségei; az előbbiek felmérésének eszközei, azok alkalmazása.

  Menedzsment alapok: a vállalat alapvető erőforrásai és folyamatai; a vállalat, mint szervezet; funkciók és menedzseri szerepek; a csoportmunka jelentősége és eredményei; kommunikáció a szervezetben; vállalatirányítási rendszerek; a termék fogalma, életciklusa.

  Minőségmenedzsment: a minőségmenedzsment fejlődésének fontosabb szakaszai; a minőségügyi rendszerek alapelveinek áttekintése az ISO 9001:2000 előírásai alapján; a Total Quality Management (TQM) alapelveinek összefoglalása; a folyamatos javítás elve és módszerei.

  Termelés- és szolgáltatásmenedzsment: termelő- és szolgáltatórendszerek működésének alapvető törvényszerűségei; az egyedi gyártás eszközei (projektmenedzsment); a sorozatgyártás főbb menedzselési területei (készletek, kapacitások, költségek); költségszámítási és költségtervezési eszközök.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  -
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy oktatásának célja, hogy megismertesse a hallgatókat a szervezetek és a menedzsment feladatának és működésének alapelveivel. A tantárgy keretében röviden bemutatjuk a gazdálkodás- és szervezéstudomány legfontosabb részterületeit és aktuális problémáit. A tantárgy részletesen foglalkozik a stratégiai menedzsment, általános menedzsment, a minőségmenedzsment, a termelés- és szolgáltatásmenedzsment, illetve a vállalkozás-gazdaságtan alapjaival.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Stratégiai menedzsment: a vállalatok működését meghatározó környezet, annak szintjei, elsődleges törvényszerűségei; az előbbiek felmérésének eszközei, azok alkalmazása.

  Menedzsment alapok: a vállalat alapvető erőforrásai és folyamatai; a vállalat, mint szervezet; funkciók és menedzseri szerepek; a csoportmunka jelentősége és eredményei; kommunikáció a szervezetben; vállalatirányítási rendszerek; a termék fogalma, életciklusa.

  ZH1

   Minőségmenedzsment: a minőségmenedzsment fejlődésének fontosabb szakaszai; a minőségügyi rendszerek alapelveinek áttekintése az ISO 9001:2000 előírásai alapján; a Total Quality Management (TQM) alapelveinek összefoglalása; a folyamatos javítás elve és módszerei.

  Termelés- és szolgáltatásmenedzsment: termelő- és szolgáltatórendszerek működésének alapvető törvényszerűségei; az egyedi gyártás eszközei (projektmenedzsment); a sorozatgyártás főbb menedzselési területei (készletek, kapacitások, költségek); költségszámítási és költségtervezési eszközök.

  ZH2

  PótZH-k 

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás
  10. Követelmények

  Részteljesítmény-értékelés: az értékelés alapjául szolgáló tananyagrészt a tantárgy előadója határozza meg, a rendelkezésre álló munkaidő 25-30 perc. Az egyes teljesítményértékeléseken nincs elérendő minimális pontszám. Fakultatív részteljesítmény-értékelés (aktív részvétel): fakultatív teljesítményértékelés, a teljesítés módját, a szerezhető pontszámok nagyságát a tantárgy előadója határozza meg. Egy-egy témakörben az összegző tanulmányi teljesítményértékelés és a részteljesítmény-értékelés összege nem haladhatja meg a tantárgy maximális értékelésének 50%-át.

   

  • 1. összegző tanulmányi teljesítményértékelés +1. részteljesítmény-értékelés (aktív részvétel): 50%
  • 2. összegző tanulmányi teljesítményértékelés +2. részteljesítmény-értékelés (aktív részvétel): 50%
  • összesen: 100%


  Az elégséges osztályzathoz a két zárthelyiből együtt minimum a pontok 50%-át kell elérni. Az osztályzatok ponthatárai:

               0 - 49,9 elégtelen (1)

              50 - 55,9 elégséges (2)

              56 - 68,9 közepes (3)

              69 - 80,9 jó (4)

              81 - 100 jeles (5).

   

  b.) A vizsgaidőszakban: a tárgy félévközi jeggyel zárul.


  11. Pótlási lehetőségek

  Az egyes évközi teljesítményértékelésekhez nem tartozik egyenkénti minimumkövetelmény, de egyenkénti pótlásuk lehetséges a félév elején meghirdetett időpontokban. Mindkét összegző teljesítményértékelés pótolható, javítható, ezen alkalmakra előzetesen jelentkezni kell. Az aktív részvétel – jellegéből adódóan – nem pótolható, nem javítható, továbbá más módon nem kiválható vagy helyettesíthető. Az összegző teljesítményértékelések javítása esetén az új eredményt vesszük figyelembe. Javításnak számít az összegző teljesítményértékelés újbóli megírása, ha a hallgató az eredeti teljesítményértékelések alapján elérte a legalább elégséges osztályzatot. Az egyszeri pótláson túl más teljesítési lehetőség nincsen.

   

  12. Konzultációs lehetőségek Igény esetén az oktatókkal egyeztetett időpontban.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Kövesi J. (szerk.): Menedzsment és vállalkozásgazdaságtan, Üzleti tudományi ismeretek, Typotex, 2015 – kijelölt fejezetek

  MVT szerzői munkaközösség: Marketing – Fókuszabn a termék, Typotex, 2017 – kijelölt fejezetek

   

  Egyéb, az oktatók által kiadott oktatási segédletek (letölthető az MVT oktatási oldaláról)


   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

   

  Tevékenység

  óra/félév

  részvétel a kontakt tanórákon

  56

  félévközi készülés a gyakorlatokra

  0

  felkészülés a teljesítményértékelésekre

  64

  házi feladat elkészítése

  0

  kijelölt írásos tananyag önálló elsajátítása

  0

  vizsgafelkészülés

  0

  összesen

  120


   

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Dr. Nemeslaki András és Erdei János