Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Menedzsment és vállalkozásgazdaságtan

  A tantárgy angol neve: Management and Business Economics

  Adatlap utolsó módosítása: 2018. június 25.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  GT20A001   4/0/0/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kövesi János,
  4. A tantárgy előadója

  Dr. Kalló Noémi egyetemi docens, tanszékvezető

  Árva Gábor egyetemi tanársegéd

  Danó Györgyi egyetemi tanársegéd

  Dóra Tímea Beatrice tudományos segédmunkatárs

  Dr. Bernschütz Mária egyetemi adjunktus

  Dr. Biró-Szigeti Szilvia egyetemi docens

  Dr. Szabó Gábor Csaba egyetemi docens

  Dr. Szabó Tibor egyetemi adjunktus

  Iványi Tamás egyetemi tanársegéd

  Surman Vivien egyetemi tanársegéd

  Tamás Alexandra egyetemi tanársegéd


   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít A vállalkozások a piac és azok működése.
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  -
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy oktatásának célja, hogy megismertesse a hallgatókat a szervezetek és a menedzsment feladatának és működésének alapelveivel. A tantárgy keretében röviden bemutatjuk a gazdálkodás- és szervezéstudomány legfontosabb részterületeit és aktuális problémáit. A tantárgy részletesen foglalkozik a stratégiai menedzsment, általános menedzsment, a minőségmenedzsment, a termelés- és szolgáltatásmenedzsment, illetve a vállalkozás-gazdaságtan alapjaival.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. Stratégiai menedzsment alapok

  1. hét

  1. előadás

  Fogyasztói érték és elköteleződés

  2. előadás

  Fogyasztói magatartás, Marketing környezet elemzés

  2. hét

  3. előadás

  Piackutatás, Termék és márkamenedzsment

  4. előadás

  Szolgáltatásmenedzsment, Kommunikáció 

  3. hét

  5. előadás

  Marketingkommunikáció, Online marketing

  6. előadás

  ZH1

  2. Vállalkozási és menedzsment alapok

  4. hét

  7. előadás

  Vállalkozás és szervezet ismérveinek bemutatása, a menedzsment alapfogalmainak és funkcióinak ismertetése, a menedzsment szintek és szerepek, valamint készségek összefüggéseinek vizsgálata

  8. előadás

  Menedzsmenttudományi irányzatok és iskolák filozófiájának bemutatása, a klasszikus, emberközpontú, menedzsmenttudományi és integrációs szemlélet legfontosabb szakembereinek és eredményeinek ismertetése

  5. hét

  9. előadás

  Szervezeti struktúrák elsődleges és másodlagos jellemzőinek (munkamegosztás, hatáskörmegosztás, koordináció, hierarchia) bemutatása, alkalmazási környezet vizsgálata, az egyes formák előnyeinek és hátrányainak elemzése

  10. előadás

  A szervezeti kultúra fogalmának és összetevőinek tisztázása, az egyes szervezeti és nemzeti kultúrákat differenciáló tipológiák ismertetése. A kommunikációs folyamat vizsgálata, a szervezeten belüli kommunikációs utak tartalmának elemzése.

  6. hét

  11. előadás

  Csoportviselkedés és csoportfolyamatok bemutatása, a csoportban betöltött szerepek (tesztes) vizsgálata. Csoportjáték.

  12. előadás

  ZH2

  3. Minőségmenedzsment alapok

  7. hét

  13. előadás

  A minőség fogalmának értelmezése az üzleti életben, különböző minőség definíciók ismertetése. A minőségrendszerek fejlődésének bemutatása, a minőségiskolák jellegzetességeinek vizsgálata.

  14. előadás

  A minőségbiztosítási rendszerek fejlődésének elemzése, néhány szektorspecifikus rendszer bemutatása. Az ISO 9000-es szabványrendszer alapvető jellemzőinek ismertetése.

  8. hét

  15. előadás

  Az ISO 9000-es szabványrendszer jellemzőinek, alapelveinek, követelményeinek, fő fejezeteinek, valamint a szervezetekre gyakorolt hatásának áttekintése.

  16. előadás

  A Total Quality Management kialakulásának körülményei, és a filozófia modellje. A vevőközpontúság, a teljes elkötelezettség és felhatalmazás, valamint a folyamatok folyamatos javításának elve.

  9. hét

  17. előadás

  A folyamatok folyamatos javításának elve, valamint az ehhez kapcsolódó néhány folyamatfejlesztő modell és módszer ismertetése. (folyamatábra, Ishikawa-diagram, Pareto-elv,…)

  18. előadás

  ZH3

  4. Termelésmenedzsment és –gazdaságtan alapok

  10. hét

  19. előadás

  A termelő- és szolgáltatórendszerek működésének elvi alapjai, valamint a termelékenységet leíró mutatók bemutatása, termelési és pénzügyi mutatók közötti összefüggések vizsgálata, tömegszerűség szerinti gyártási típusok elemzése.

  20. előadás

  Termékéletgörbe és a tömegszerűség közötti összefüggések elemzése, a termék-folyamat mátrix ismertetése. Készletgazdálkodási alapismeretek bemutatása, a készletvizsgálati módszerek elméleti és gyakorlati bemutatása, a készletezéssel kapcsolatos költségek elemzése.

  11. hét

  21. előadás

  Az optimális gyártási/rendelési tételnagyság politika alkalmazása elméletben és gyakorlatban (számolásos példákon keresztül), alapesetben és kapacitáskorlátos esetben.

  22. előadás

  Vezetői számvitel ismérveinek bemutatása, a költségszámítási rendszerek evolúciós fejlődésének ismertetése, költségek csoportosítási elveinek azonosítása, tradícionális önköltségszámítás elvi alapjainak bemutatása (egyszerű és egyenértékes osztókalkuláció, pótlékoló kalkuláció)

  12. hét

  23. előadás

  Pótlékoló kalkuláció gyakorlati alkalmazása számításos példákon keresztül.

  24. előadás

  Költség és nyereségfedezeti számítás elvi alapjainak ismertetése, az egyes költségtípusok (fix, proporcionális, progresszív, degresszív) viselkedésének elemzése, a költségredukció lényegének és eredményének bemutatása.

  13. hét

  25. előadás

  AZ AKFN modell gyakorlati alkalmazása számításos példákon keresztül, a termékek közötti gazdaságossági rangsor megállapítása. Standard költségszámítás elvi alapjainak bemutatása.

  26. előadás

  ZH4

  14. hét

  27. előadás

  PótZH1, PótZH2

  28. előadás

  PótZH3, PótZH4

   

  A tantárgytematikában megadott beosztás az egyes félévekben a munkaszüneti napok miatt módosulhat!


   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás
  10. Követelmények

  a.) A szorgalmi időszakban: négy zárthelyi dolgozat (ZH) megírása.

  Az első ZH várható időpontja a 4., a második ZH-é a 7., a harmadiké a 10., és a negyediké a 13. oktatási hét. A ZH-k elméleti kérdésekből és feladatmegoldásból állnak. Az egyes ZH-k anyaga rendre a 8. pontban (Tematika)  megadott 4 fő témakörnek felelnek meg.

  Minden zh két részből áll. Az első rész az adott témakör alapösszefüggéseire, alapismereteire kérdez rá. Ez jellemzően tesztjellegű, esetleg rövid, néhány szavas, mondatos válaszokat igénylő feladatokból, kérdésekből, egyszerű számolási példákból áll. 

  A ZH-k második része az adott témakör átfogóbb, alaposabb ismeretét igyekszik felmérni. Ez a rész már kifejtős, esszé jellegű kérdésekből, összetettebb számpéldákból áll. Az órákon való aktív részvételt az oktatók plusz zh pontokkal értékelhetik, ami a hozzáadódik a zh-eredményéhez, de az így kapott pontszám nem lehet nagyobb a zh összpontszámánál, azaz 25 pontnál.

  Egy-egy zárthelyi dolgozat megírására 20-25 perc áll rendelkezésre. A ZH-kon - a tudományos kalkulátor szintjét nem meghaladó - számológépen kívül más segédeszköz nem használható.

   

  A tantárgyi követelményeket tiltott eszközzel teljesítő vagy azt megkísérlő gépészkari hallgatók esetében az 1/2013. (I. 30.) számú dékáni utasítás rendelkezései szerint kell eljárni.

   

  Az elégséges osztályzathoz a négy zárthelyiből együtt minimum a pontok 50%-át kell elérni. Az osztályzatok ponthatárai:

               0 - 49,9 elégtelen (1)

              50 - 55,9 elégséges (2)

              56 - 68,9 közepes (3)

              69 - 80,9 jó (4)

              81 - 100 jeles (5).

   

  b.) A vizsgaidőszakban: a tárgy félévközi jeggyel zárul.


  11. Pótlási lehetőségek

   

  A ZH-kat a szorgalmi időszak utolsó hetében tartott pótZH-kon lehet pótolni, ill. javítani. Javítás esetén a pótZH-(ko)n elért eredmény számít bele a végeredménybe. (Rontani is lehet!) Javításnak - az eredeti 4 zh alapján - a legalább elégséges osztályzatot elért hallgatók újbóli zh írása számít. A félévközi jegy megszerzésére további lehetőség nincs.


   

  12. Konzultációs lehetőségek Igény esetén az oktatókkal egyeztetett időpontban.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Kövesi J. (szerk.): Menedzsment és vállalkozásgazdaságtan, Üzleti tudományi ismeretek, Typotex, 2015 – kijelölt fejezetek

  MVT szerzői munkaközösség: Marketing – Fókuszabn a termék, Typotex, 2017 – kijelölt fejezetek

   

  Egyéb, az oktatók által kiadott oktatási segédletek (www.uti.bme.hu)


   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

   

  Tevékenység

  óra/félév

  részvétel a kontakt tanórákon

  14×4=56

  félévközi készülés a gyakorlatokra

  0

  felkészülés a teljesítményértékelésekre

  4×12+4×4=64

  házi feladat elkészítése

  0

  kijelölt írásos tananyag önálló elsajátítása

  0

  vizsgafelkészülés

  0

  összesen

  120


   

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Dr. Kövesi János, egyetemi tanár