Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Emberi erőforrásmenedzsment A1

  A tantárgy angol neve: Human Resource Management A1

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  GT209212   2/0/0/v 2 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Gyökér Irén

  e.docens

  GTK, IMVT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  -

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  nincs

  7. A tantárgy célkitűzése

  Az emberi erőforrás menedzsment tárgy azokat az iskolákat, elméleteket és módszereket mutatja be, amelyek lehetővé teszik a munkaszervezetekben dolgozó emberek hatékony vezetését, irányítását. A tárgy célja, hogy a résztvevők jobban megértsék az emberi erőforrás jelentőségét, a humán menedzsment alapkérdéseit, a vezetők és beosztottak magatartását a munkakörnyezetben, valamint a kialakítható humán stratégiákat és mindenek előtt az alkalmazható módszereket és azok hatásait. Az emberi erőforrás menedzsment tárgy épít a szervezeti magatartás és a stratégiai menedzsment ismereteire.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  1. Bevezetés az EEM témakörébe. A menedzsment funkciói, a menedzsment tudomány fejlődése, az emberi erőforrások tükrében, kapcsolódó tudományterületek.
  2. Az emberi erőforrás speciális jellege, a humán/személyzeti menedzsment funkció történeti fejlődése. Az EEM alapmodellje, a tevékenység alapfeladata, eszközei, eredményei és befolyásoló tényezői.
  3. Az EEM –t megalapozó szervezeti viselkedési ismeretek áttekintése. Az emberek megítélésének problémai. A motiváció.
  4. Az EEM stratégiája. A stratégiai vezetés alapjai. A vállalati stratégia és az emberi erőforrás stratégia összefüggései. Az EE stratégia jellemzői. Humán stratégia és politika.
  5. Az EEM kulcstevékenységei. Az EE tervezése, a tervezés fázisai. Munkaerő-tervezés. A munkaerő szükséglet és kínálat előrejelzése, akciótervek készítése.
  6. Munkakörelemzés folyamata. módszerei. A munkakör tervezése. Specializáció, rotáció, munkakör-bővítés. A munkakör elemzés eredményei: a munkaköri leírás és a munkaköri specifikáció.
  7. Munkakör értékelés. A munkakör értékelésértékelés alapjai, módszerei, szempontjai, Munkakör elemzés és a munkakör értékelés kapcsolata. Standardok és mintamunkakörök.
  8. Teljesítményértékelés - teljesítménymenedzsment. Az értékelés céljai, emberi és szervezeti igények. Az értékelés dimenziói, szintjei, kritériumai és folyamata.
  9. Az EE fejlesztése. A fejlesztési igények meghatározása. a fejlesztés módszerei.
  10. Az EE fejlesztése. A fejlesztési igények meghatározása, a fejlesztés módszerei. Menedzsmentfejlesztés. Karriertervezés.
  11. Munkaerő biztosítás - toborzás. A toborzás folyamata, forrásai és módszerei. Fejvadászok és más humán erőforrás cégek szerepe a vállalati munkaerő biztosításban.
  12. Munkaerő biztosítás - munkaerő-kiválasztás. Interjúk, tesztek. Alkalmazás. Bérezés, juttatások - motiváció. Bérek struktúrája, versenyképessége. Ösztönzési rendszerek.
  13. Konfliktusok a szervezetben. Fegyelem és elbocsátás. Az "Outplacement" szolgáltatás.
  14. Munkaügyi kapcsolatok rendszere. Munkavállalói szervezetek. Kollektív tárgyalások.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  tantermi előadás

  10. Követelmények

  Félév közben az előadásokon való aktív részvéte, az egyes témákból kiadott egyéni és csoport feladatok teljesítése. Az év közben elkészített önálló dolgozatok a vizsga eredményét javíthatják.

  A vizsgára való felkészülést a félév végén kiadott ellenőrző kérdések kiadásával segítjük.

  A tárgy írásbeli vizsgával zárul. A vizsga két részből áll: az első rész tesztjellegű kérdéseket tartalmaz a tananyag egészéből, a második rész egy esszé elkészítése.

  A megfelelés szintje 60%.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  1. Gyökér I.: Humánerőforrás menedzsment, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1999.
  2. Farkas - Karolinyi - Poór: Személyzeti/emberi erőforrásmenedzsment, Közgazdasági és Jogi Kiadó, Budapest, 1994
  3. Kiss Pál: Humán erőforrás menedzsment, Emberi Erőforrások Fejlesztése Alapítvány, Gödöllő, 1994.
  4. Torrington - Hall: Personnel Management, A New Approach, Prentice Hall (UK), 1995.
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Gyökér Irén

  e.docens,

  GTK, IMVT