Számvitel mérnököknek

A tantárgy angol neve: Accounting For Engineers

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Műszaki Informatika Szak

Választható tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
GT201503   2/0/0/v 2 1/1
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Boross Zoltán

e.tanár

GTK, IMVT

Ormos Mihály

e.tanársegéd

GTK, IMVT

Szabó Balázs

Ph.D. hallgató

GTK, IMVT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

-

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

nincs

7. A tantárgy célkitűzése

A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat a vállalkozások számviteli rendszerével, elsajátítják a számvitel szemléletmódját, jártassá válnak a gazdaság e fontos információs folyamatában. A tantárgy a mérnök hallgatók számára készült, így nyelvezete, stílusa, felépítése az mérnök hallgatók szemléletmódját tükrözi. Részletesen foglalkozik a számvitellel mint információs rendszerrel, mely szerves részét képezi egy gazdasági szervezet informatikai rendszerének.

8. A tantárgy részletes tematikája
 1. A pénzügyi rendszer és a pénzügyi piacok.
 2. A könyvvitel és a számvitel fogalma. A számvitel két ága: pénzügyi és vezetői számvitel. A számvitel információs rendszere. A piac szereplői és célfüggvényeik.
 3. Az egyszeres könyvvitel. A kettős könyvvitel. Az éves beszámoló rendszere. A mérleg, szerkezete, felépítése. Bizonylati fegyelem.
 4. A mérleg adatainak alátámasztása analitikus nyilvántartással. Számviteli alapelvek.


 5. A számviteli törvény. A vállalkozások számviteli politikája.
 6. Az eredménykimutatás. Az összköltség típusú és a forgalmiköltség típusú ereménykimutatások összefüggései. Az eredménykimutatás, mint információösszegző rendszer.
 7. A kiegészítő melléklet, az üzleti jelentés.
 8. Az értékelés szabályai, készletgazdálkodás (bekerülési érték, értékcsökkenési leírás, LIFO, FIFO módszer, stb.).
 9. Számlarend. A gazdasági műveletek, ezek hatásai az eredménykimutatásra és a mérlegre.
 10. Amortizáció (értékcsökkenés). Tárgyi eszközök és immateriális javak értékcsökkenése. Alapok, módszerek.
 11. Költséggazdálkodás, fogalma, tartalma. Költségek csoportosítása. Az önköltségszámítás struktúrája, tartalma. A költséggazdálkodás fontosabb módszerei.
 12. Fedezeti költségszámítás, határköltség-számítás, standard költségszámítás.
 13. A számvitel és a vállalkozás pénzügyi rendszerének összefüggései. Cash-flow számítás.
 14. Könyvvizsgálat. A könyvvizsgálat funkciója.
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

tantermi előadás

10. Követelmények

A tárgy a félév végén írásbeli vizsgával zárul. A félév során a számonkérés két alkalommal zárthelyi formájában történik. Egy sikertelen zárthelyi dolgozat pótlására az utolsó tanítási héten alkalmat biztosítunk. A vizsgára bocsátás kritériuma a két sikeres zárthelyi dolgozat megírása. A sikertelen vizsgák pótlására további vizsgaalkalmakat biztosítunk, melyen a félévi vizsgajegy megszerezhető. A félév során kiosztott esettanulmányok feldolgozása nem mentesíti a szerzőjét a vizsga alól, de előnyt jelent a vizsgán.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
 1. Kerekes, M. – Kertész, M. – Nagy, Cs. – Petti, Cs. – Varga, T.: Pénzügyi piacok, Saldo, 1998.
 2. Ormos, M. – Szabó, B.: Számvitel mérnököknek, egyetemi jegyzet, 1999.
 3. Számviteli kézikönyv, UNIO kiadó, 1998.
 4. Sztanó-Vörös: Számviteli alapismeretek, PSZF jegyzet, 1998.
 5. Sztanó-Vörös: Számviteli alapismeretek példatár, PSZF jegyzet, 1998.
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Boross Zoltán

e.tanár

GTK, IMVT

Ormos Mihály

e.tanársegéd

GTK, IMVT

Szabó Balázs

Ph.D. hallgató

GTK, IMVT