Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Számvitel mérnököknek

  A tantárgy angol neve: Accounting For Engineers

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  GT201503   2/0/0/v 2 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Boross Zoltán

  e.tanár

  GTK, IMVT

  Ormos Mihály

  e.tanársegéd

  GTK, IMVT

  Szabó Balázs

  Ph.D. hallgató

  GTK, IMVT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  -

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  nincs

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat a vállalkozások számviteli rendszerével, elsajátítják a számvitel szemléletmódját, jártassá válnak a gazdaság e fontos információs folyamatában. A tantárgy a mérnök hallgatók számára készült, így nyelvezete, stílusa, felépítése az mérnök hallgatók szemléletmódját tükrözi. Részletesen foglalkozik a számvitellel mint információs rendszerrel, mely szerves részét képezi egy gazdasági szervezet informatikai rendszerének.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  1. A pénzügyi rendszer és a pénzügyi piacok.
  2. A könyvvitel és a számvitel fogalma. A számvitel két ága: pénzügyi és vezetői számvitel. A számvitel információs rendszere. A piac szereplői és célfüggvényeik.
  3. Az egyszeres könyvvitel. A kettős könyvvitel. Az éves beszámoló rendszere. A mérleg, szerkezete, felépítése. Bizonylati fegyelem.
  4. A mérleg adatainak alátámasztása analitikus nyilvántartással. Számviteli alapelvek.


  5. A számviteli törvény. A vállalkozások számviteli politikája.
  6. Az eredménykimutatás. Az összköltség típusú és a forgalmiköltség típusú ereménykimutatások összefüggései. Az eredménykimutatás, mint információösszegző rendszer.
  7. A kiegészítő melléklet, az üzleti jelentés.
  8. Az értékelés szabályai, készletgazdálkodás (bekerülési érték, értékcsökkenési leírás, LIFO, FIFO módszer, stb.).
  9. Számlarend. A gazdasági műveletek, ezek hatásai az eredménykimutatásra és a mérlegre.
  10. Amortizáció (értékcsökkenés). Tárgyi eszközök és immateriális javak értékcsökkenése. Alapok, módszerek.
  11. Költséggazdálkodás, fogalma, tartalma. Költségek csoportosítása. Az önköltségszámítás struktúrája, tartalma. A költséggazdálkodás fontosabb módszerei.
  12. Fedezeti költségszámítás, határköltség-számítás, standard költségszámítás.
  13. A számvitel és a vállalkozás pénzügyi rendszerének összefüggései. Cash-flow számítás.
  14. Könyvvizsgálat. A könyvvizsgálat funkciója.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  tantermi előadás

  10. Követelmények

  A tárgy a félév végén írásbeli vizsgával zárul. A félév során a számonkérés két alkalommal zárthelyi formájában történik. Egy sikertelen zárthelyi dolgozat pótlására az utolsó tanítási héten alkalmat biztosítunk. A vizsgára bocsátás kritériuma a két sikeres zárthelyi dolgozat megírása. A sikertelen vizsgák pótlására további vizsgaalkalmakat biztosítunk, melyen a félévi vizsgajegy megszerezhető. A félév során kiosztott esettanulmányok feldolgozása nem mentesíti a szerzőjét a vizsga alól, de előnyt jelent a vizsgán.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  1. Kerekes, M. – Kertész, M. – Nagy, Cs. – Petti, Cs. – Varga, T.: Pénzügyi piacok, Saldo, 1998.
  2. Ormos, M. – Szabó, B.: Számvitel mérnököknek, egyetemi jegyzet, 1999.
  3. Számviteli kézikönyv, UNIO kiadó, 1998.
  4. Sztanó-Vörös: Számviteli alapismeretek, PSZF jegyzet, 1998.
  5. Sztanó-Vörös: Számviteli alapismeretek példatár, PSZF jegyzet, 1998.
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Boross Zoltán

  e.tanár

  GTK, IMVT

  Ormos Mihály

  e.tanársegéd

  GTK, IMVT

  Szabó Balázs

  Ph.D. hallgató

  GTK, IMVT