Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Menedzsment alapjai

  A tantárgy angol neve: Basics of Management

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  GT201213   2/0/0/f 2 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Kasza Jenő

  e.adjunktus

  GTK, IMVT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  -

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  nincs

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja hogy a hallgatók megismerkedjenek a menedzsment alapjaival. Áttekintést kapnak a menedzsment fejlődési szakaszairól, irányairól és a gyakorló mérnök munkához szükséges mélységben megismerik, a szervezeti viselkedés és a stratégiai menedzsment elméletét, eszközeit, tapasztalatait.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  1. Bevezetés, a tárgy felépítése: Szervezeti viselkedés, stratégiai menedzsment, minőségmenedzsment blokk ismertetése. A menedzsment fogalma, a szervezet fogalma, a szervezetek helye a társadalomban, a szervezetelméletek szintjei. A menedzsment funkciói. A menedzseri szerepek.
  2. Példa: Kártyás tréning a menedzseri funkciók bemutatására

  3. A menedzsment irányzatai I.: A klasszikus irányzat: Taylor, Fayol, Weber, Ford.
   Az emberközpontú irányzat: Hawthorn-i kísérletek, Mayo. Az HR irányzat továbbfejlesztése: Mc Gregor, Argyris, Lewin, Barnard, Simon. A menedzsment irányzatai II.: Integrációs irányzatok: Rendszerelmélet, tranzakciós költségelmélet, kontingencia elmélet, erőforrás függés elmélet, intézményi elmélet. Közgazdaságtani elméletek: Tulajdonjogok elmélete, ügynökelmélet.
  4. Problémakezelés és megoldás a menedzsmentben. A döntés folyamata, résztvevői. Egyéni és csoportos döntések, esettanulmányok.
  5. Szervezeti formák I.: Jellemzőik, csoportosításuk. Lineáris, törzsegységi, funkcionális-lineáris. Szervezeti formák II.: divizionális, mátrix. Szervezeti formák összehasonlító elemzése, Mintzberg-féle szervezeti formák.
  6. Motivációs elméletek I.: A motiváció fogalma. A motiváció tartalom elméletei: Maslow, Alderfer, Herzberg, Mcleland, Hunt.
   Példa: Szervezeti Viselkedés segédlet: Tesztek 1-6 oldal. Motivációs elméletek II.: A motiváció folyamat elméletei: Skinner, célkitűzés elmélet, elvárás elmélet. Példa: Szervezeti Viselkedés segédlet, Önismereti teszt
   Vezetési stílusok: Lewin csoportosítása, Likert féle, Tannenbaum-Schmidt modell, Blake – Mouton rácselmélet, Vroom-Yetton modell. Fidler modell.
  7. Bevezetés. A stratégia fogalma, a stratégiai gondolkodás és megközelítései (vállalkozói, adaptív, tervezői). Tervezési rendszerek. A vállalati stratégiák különböző szintjei (vállalati, üzletági, mezzo, funkcionális). A vállalati stratégiák típusai (versenyhelyzet, működési kör valamint annak iránya és dinamikája, alkalmazkodás szerinti stratégia típusok).
  8. Példa: Szervezeti Viselkedés segédlet, Vroom-Yetton esettanulmányok
  9. Zárthelyi I:
  10. A stratégiai menedzsment rendszere, felfogása, stratégiai terv(ezés). Versenyhelyzet – stratégiai pozíció elemzése (külső-belső környezet), annak módszerei (STEP, Porter és SWOT elemzés).
  11. A portfólió-menedzsment, portfólió modellek (BCG mátrix és egyéb). Portfólió pozicionálás. A célrendszer, vállalati célrendszer, vízió és misszió. A stratégia megalkotása, a stratégiai terv. A stratégiaalkotás módjai. A stratégiai irányok típusai, az adaptáció fokozatai valamint a stratégiai programok típusai, az integráció fokozatai. A stratégiai kontrolling rendszere és összefüggése a stratégia megvalósításával.
  12. Marketing menedzsment. Az ipari marketing folyamata, eszközrendszere. A projektmenedzsment. (esettanulmány)
  13. Az innováció menedzselése. Az innováció szakterületei, folyamatai, K+F feladatok.
  14. A termelésmenedzsment. Tipusai, feladatai, összefüggései. Fejlesztési feladatok, a menedzsment lehetőségei. A termeléselőkészítés és irányítás feladatai.
  15. Esettanulmányok értékelés. Zárthelyi dolgozat II.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  tantermi előadás

  10. Követelmények

  A tárgy a félév végén vizsgával zárul. A félév során a számonkérés két alkalommal zárthelyi formájában történik. A vizsgára bocsátás feltétele a két zárthelyi dolgozat sikeres megírása. A félév során kiosztásra kerülő esettanulmányok feldolgozása előnyt jelent a vizsgán.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  1. Antal-Mokos-Balaton-Drótos-Tari: Stratégia és Szervezet, KJK, 1997
  2. Bakacsi Gy.: Szervezeti magatartás és vezetés, KJK, 1996.
  3. Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan, KJK-AULA, 1995.
  4. Ferke János: Menedzsment alapok, Tansegédlet, 1997.
  5. IMVT munkatársai: Menedzsment Műszakiaknak, Műszaki Könyvkiadó, 1993.
  6. Kasza Jenő: A menedzsment alapjai. Tansegédlet, 1997.
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Kasza Jenő

  e. adjunktus

  GTK, IMVT