Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Anyagtudomány

  A tantárgy angol neve: Materials Science

  Adatlap utolsó módosítása: 2011. augusztus 29.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  BSc képzés

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  GEMTAV01 1 3/0/1/v 4 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Dévényi László,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:Tanszék:
  Dr. Ginsztler Jánosegyetemi tanárATT
  Dr. Dévényi Lászlóegyetemi docensATT
  Dr. Mészáros Istvánegyetemi docensATT
  Dr. Szabó Péter Jánosegyetemi docensATT
  Bognár Eszteregyetemi tanársegédATT
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Középiskolai matematika és fizika.

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM (TargyEredmeny("BMEVIETAB00", "jegy", _) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIETAB00", "felvétel", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  -

  7. A tantárgy célkitűzése

  Az anyagszerkezeti és anyagtulajdonságokra, valamint ezek kapcsolatára vonatkozó alapismeret adása. Ezen belül a villamos és elektronikai ipar legfontosabb anyagairól és ezek konstrukciós és technológiai szempontból történő felhasználhatóságáról ad mérnöki szintű ismeretanyagot, valamint ezek készségszintű alkalmazását segíti elő.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Bevezetés, az anyagtudomány feladatának áttekintése. Szilárdtestek szerkezete, kristálytani fogalmak, rendszerek, jelölések
  Rácshibák. Mérethatások az anyagstruktúrákban, nano-, mikro-, makroszerkezetek.
  Többkomponensű rendszerek szerkezeti formái, polikristályos anyagok. Termikus viselkedés, állapotábrák, termikusan aktivált folyamatok.
  A diffúzió jelensége, alapesetei, mechanizmusai. Fázisátalakulások (diffúziós és martenzites átalakulás), hőkezelés, kiválás, amorfizáció, újrakristályosodás, lágyulás, szinterelés,.
  Mechanikai tulajdonságok jellemzői, vizsgálata. Rugalmas és képlékeny alakváltozás. Alakadó technológiák.
  Károsodási folyamatok, kúszás, elektromos, termikus és mechanikai fáradás, törés, relaxáció, sugárkárosodás, korrózió, páratartalom hatása, migráció.
  Szerkezeti anyagok. A szerkezet- és összetétel-vizsgálat módszerei. Mikroszkópia, elektronmikroszkópia, elektronsugaras mikroanalízis, röntgendiffrakció
  Vezetési tulajdonságok. Vezető-, szupravezető-, ellenállás-, szigetelő anyagok. Elemi és vegyület félvezető anyagok. Vékonyréteg szerkezetek, technológiák. Anyagtulajdonságok (szerkezet, összetétel) hatásai félvezetőkben, a mikroelektronika és az integrált optoelektronika anyagaiban.
  Szigetelő-, dielektromos és ferroelektromos anyagok, átütési jelenségek.
  Félvezető egykristályok előállítása, adalékolás, rétegépítő és eltávolító technológiák, vizsgálati technikák (Hall, CV)
  Elektronikai kötéstechnológiák (forrasztás, mikrohegesztés, termokompresszió), a korszerű kötések anyagai (pl. ólommentes forrasz).
  Az elektrotechnika nemfémes alapanyagai (kerámiák, üvegek, polimerek, kompozitok)
  Mágneses tulajdonságok, ferro- és ferrimágneses anyagok, mágneses vékonyrétegek, információhordozók. Nanokristályos mágneses anyagok
  Intelligens anyagok, alakemlékező ötvözetek, folyadékkristályok, fényvezető szálak

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás, laboratóriumi gyakorlat, fakultatív konzultáció.

  10. Követelmények

  Az előadások és a gyakorlatok látogatása kötelező. Az előadásokon a jelenlétet azok kezdetén és végén is a félév folyamán minden alkalommal ellenőrizzük, aláírást nem kaphat az a hallgató, aki ezek alapján az alkalmak több, mint 30%-áról hiányzott (a viszonyítási alap a ténylegesen megtartott előadások száma). A gyakorlatokon a jelenlétet minden alkalommal ellenőrizzük, 30%-ot meghaladó hiányzás esetén a tantárgyból sem aláírás sem kreditpont nem szerezhető.  

  Zh: 1 db nagy Zh. A Zh-n elérhető maximális pontok száma 25. Elégséges az eredmény 13 ponttól (50 % feletti eredmény).
  Laboratóriumi gyakorlatok: A kötelező laborgyakorlatok száma: 6 db. (A mérés elkezdésének feltétele az aktuális mérési útmutató ismerete.)
  A félév elfogadásának feltétele valamennyi gyakorlaton való eredményes részvétel, és a mérési jegyzőkönyvek elfogadása. A jegyzőkönyvek beadási határideje a következő gyakorlat.
  A jegyzőkönyves gyakorlatok akkor teljesek, ha a jegyzőkönyvet a gyakorlatvezető elfogadta.
  A vizsgára bocsáthatóság (aláírás) feltételei: 
  Fentiek szerint teljesített nagy Zh és laboratóriumi gyakorlatok.
  Elővizsga: A szorgalmi időszak utolsó hetében elővizsga lehetőséget biztosítunk az aláírással rendelkező, a Zh-t legalább 20 pont eredménnyel teljesített hallgatók számára.
  Pótlással nem lehet jogot szerezni az elővizsgára!
  Vizsga:
  Elégtelen írásbeli vizsgadolgozat szóbelivel nem javítható. Az alapkérdéseket tartalmazó „belépő” írásbeli legalább 50 % pontszámát elért hallgatók szóbeli vizsgát tesznek.

  11. Pótlási lehetőségek

  Zh pótlás szorgalmi időszakban egy alkalommal van lehetőség PótZh írásra.
  A pótlási héten a Zh megírására egy utolsó lehetőséget biztosítunk.
  Laboratóriumi gyakorlat pótlása:
  vagy a szorgalmi időszakban - laborvezetői engedély mellett - másik mérőcsoportban (amennyiben a mérőhelyek száma és a létszám ezt lehetővé teszi),
  vagy a pótlási héten kiírt pótgyakorlaton lehetséges, de ekkor legfeljebb egy elmaradt mérés pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Minden oktatónál a tanszéki hirdetőtáblán kiírt időpontban, előadások szünetében az előadóval, laboratóriumi mérésen a gyakorlatvezetővel.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Kötelező jegyzet: 

  • Prohászka J.: A fémek és ötvözetek mechanikai tulajdonságai. Műegyetemi Kiadó, 2001. Azonosító: 45049. ISBN 963 420 671 9
  • Ginsztler J., Hidasi B., Dévényi L.: Alkalmazott anyagtudomány. Jegyzetszám: 45-048

  A tanszéki honlap oktatási segédanyagai   (http: // www.att.bme.hu

  Ajánlott irodalom:

  • William D. Callister: Materials Science and Engineering: an introduction.
   John Wiely and Sons, ISBN: 0-471-32013-7
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

   

   

  [óra]

  Kontakt óra

  56

  Félévközi készülés laboratóriumi órákra

  10

  Felkészülés zárthelyire

  16

  Vizsgafelkészülés

  38

  Összesen

  120

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Ginsztler János

  egyetemi tanár

  ATT

  Dr. Dévényi László

  egyetemi docens

  ATT

  Dr. Mészáros István

  egyetemi docens

  ATT

  Dr. Szabó Péter János

  egyetemi docens

  ATT