Speciális anyagszerkezetek

A tantárgy angol neve: Special Materials

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Választható tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
GEMT5009 őszi/tavaszi 2/0/0/v 5 1/1
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Dévényi László

egyetemi docens

ATT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

A tantárgy az anyagtudományi alapismeretekre épít.

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

A tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban hallgatták a következő tárgyak egyikét:

GEMT 1532 Anyagtudomány (Villamosmérnök hallgatók számára)

GEMT 1015 Anyagszerkezettan és anyagvizsgálat (Gépész hallgatók számára)

7. A tantárgy célkitűzése

A tárgy oktatásának célja a gépész - villamos - és elektronikai iparágak körébe tartozó korszerű anyagszerkezetekről, alkalmazhatósági körülményeikről, az anyagtudományi kutatások aktuális témáiról és eredményeiről mérnöki szintű ismeretanyag adása.

8. A tantárgy részletes tematikája

Mikroszerkezetek jellemzői. Kristálytani ismeretek. rácshibák.

Diffúziós és martenzites fázisátalakulási folyamatok.

Termikus tulajdonságok, fázisok, szövetelemek.

Fémes szerkezetek károsodási folyamatai. Nagyszilárdságú és hőálló szerkezeti anyagok.

Egy - és sokkristályos anyagok, irányított szerkezetek, nagytisztaságú anyagok.

Rendeződési folyamatok. Szuperrácsok kialakulása, jellegzetes tulajdonságai.

Szuperképlékenység jellemzői, anyagai. Szuperkemény szerkezetek.

Vezetési jelenségek, jellemzők. Villamos vezető- és ellenállásanyagok.

Félvezető tulajdonságok, anyagszerkezetek.

Szupravezetés és anyagai. Szigetelők, aktív dielektrikumok.

Mágneses jelenségek, jellemzők. Lágy-, félkemény-, keménymágnesek.

Egzotikus mágneses tulajdonságú anyagok. Fémüvegek, nano és mikroszerkezetek.

Folyadékkristályok. Alakmemóriák. Intelligens anyagok.

Anyagtulajdonságok és jellemzők az infravörös frekvenciatartományban.

Anyagtulajdonságok és jellemzők a nagyfrekvenciás tartományban.

Anyagtulajdonságok és jellemzők az optikai frekvenciatartományban.

Anyagtulajdonságok és jellemzők a röntgen frekvencia-tartományban.

Oxidkerámiák, gradiens anyagok, kompozitok, fémhabok.

Fémes biokompatibilis anyagok. Fullerének, kvázikristályok, fraktálszerkezetek.

Optikai és elektronmikroszkópos finomszerkezet-vizsgálatok és alkalmazási lehetőségeik.

Labor mérések

1. Optikai fázisanalízis és

elektronsugaras mikroanalízis.

7. Elektronmikroszkópia, alagút-
mikroszkópia.

2. Röntgendiffrakció.

8. Félvezető technológiák.

3. Aktív dielektrikumok.

9. Szigetelő anyagok.

4. Mágneses anyagok.

10. Optikai kristályok, vékonyrétegek.

5. Ellipszometria.

11. Fémüvegek.

6. Folyadékkristályok.

12. Magmágneses rezonancia.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

(előadás, gyakorlat, laboratórium):

Előadás, laboratóriumi gyakorlat, fakultatív konzultáció. A félév során egy alkalommal rövid előadásokból és demonstrációs bemutatókból álló 1 napos kutatóintézeti látogatásra kerül sor.

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban:

Az előadásokon a részvétel ajánlott. Irodalomkutatás és előadás a hallgató által feldolgozott korszerű anyagtudományi tématerületből. Az alkalmi (létszámtól függő) beosztás szerinti 6 db (2 órás) laborgyakorlaton való részvétel és a mérések értékelése, jegyzőkönyvek beadása kötelező. A vizsgára bocsáthatóság feltétele a fentiek szerint teljesített évközi labormunka.


b. A vizsgaidőszakban:
A vizsga írásbeli és szóbeli, előzetes jelentkezéshez kötött. Elégtelen írásbeli vizsgadolgozat szóbelivel nem javítható. Ismétlővizsgára bármelyik későbbi vizsganapra lehet jelentkezni. Elégséges írásbeli eredmény (min. 40 % pontszám) esetén a szóbeli kötelező, egyéb eredmények esetén szóbeli javítási lehetőség választható, vagyis közepes, jó és jeles írásbeli eredményt vizsgaosztályzatként megajánlunk.

Elégségesnél jobb vizsga írásbeli esetén többlet vizsgapontszámmal vesszük figyelembe a laboratóriumi gyakorlatok színvonalas teljesítését.

A tárgyhoz tartozó 5 kreditpont megszerzésének feltétele az eredményes vizsgaosztályzat.

c. Elővizsga:

A szorgalmi időszak utolsó hetében elővizsga lehetőséget biztosítunk.

11. Pótlási lehetőségek

Laboratóriumi gyakorlat csak a szorgalmi időszakban pótolható.

12. Konzultációs lehetőségek

Minden oktatónál a tanszéki hirdetőtáblán (V2 109) kiírt időpontban, előadások szünetében az előadóval, laboratóriumi mérésen a gyakorlatvezetővel.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Az előadások anyagát tartalmazó sokszorosított előadásvázlatokat, a témákkal kapcsolatos magyar nyelvű cikkeket, a mérés-ismertetőket és útmutatókat a hallgatók rendelkezésére bocsátjuk.

 Ginsztler-Hidasi-Dévényi: Alkalmazott anyagtudomány (egyetemi tankönyv).
Műegyetemi Kiadó, 2000, (Azonosító: 45-048, ISBN 963 420 611 5)

 BAM Anyagtudományi Műszerközpont Oktató -műhely kiadványai

BME-KFKI-ELTE-IKI-KKKI-MFKI-TTKL 1989. Bp.

 Káldor M.: Fizikai metallurgia Műszaki Könyvkiadó 1990. Bp.

 J. W. Mayer, S. S. Lau: Electronic materials science. Macmillen 1990. N.Y.

 W .D. Callister: Materials science and engineering. J. Wiley 1994. London

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

:

Kontakt óra

60

Félévközi készülés témaelőadásra

40

Vizsgafelkészülés

50

Összesen

150

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Hidasi Béla

egyetemi adjunktus

ATT

Dr. Dévényi László

egyetemi docens

ATT