Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Speciális anyagszerkezetek

  A tantárgy angol neve: Special Materials

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  GEMT5009 őszi/tavaszi 2/0/0/v 5 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Dévényi László

  egyetemi docens

  ATT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A tantárgy az anyagtudományi alapismeretekre épít.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  A tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban hallgatták a következő tárgyak egyikét:

  GEMT 1532 Anyagtudomány (Villamosmérnök hallgatók számára)

  GEMT 1015 Anyagszerkezettan és anyagvizsgálat (Gépész hallgatók számára)

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy oktatásának célja a gépész - villamos - és elektronikai iparágak körébe tartozó korszerű anyagszerkezetekről, alkalmazhatósági körülményeikről, az anyagtudományi kutatások aktuális témáiról és eredményeiről mérnöki szintű ismeretanyag adása.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Mikroszerkezetek jellemzői. Kristálytani ismeretek. rácshibák.

  Diffúziós és martenzites fázisátalakulási folyamatok.

  Termikus tulajdonságok, fázisok, szövetelemek.

  Fémes szerkezetek károsodási folyamatai. Nagyszilárdságú és hőálló szerkezeti anyagok.

  Egy - és sokkristályos anyagok, irányított szerkezetek, nagytisztaságú anyagok.

  Rendeződési folyamatok. Szuperrácsok kialakulása, jellegzetes tulajdonságai.

  Szuperképlékenység jellemzői, anyagai. Szuperkemény szerkezetek.

  Vezetési jelenségek, jellemzők. Villamos vezető- és ellenállásanyagok.

  Félvezető tulajdonságok, anyagszerkezetek.

  Szupravezetés és anyagai. Szigetelők, aktív dielektrikumok.

  Mágneses jelenségek, jellemzők. Lágy-, félkemény-, keménymágnesek.

  Egzotikus mágneses tulajdonságú anyagok. Fémüvegek, nano és mikroszerkezetek.

  Folyadékkristályok. Alakmemóriák. Intelligens anyagok.

  Anyagtulajdonságok és jellemzők az infravörös frekvenciatartományban.

  Anyagtulajdonságok és jellemzők a nagyfrekvenciás tartományban.

  Anyagtulajdonságok és jellemzők az optikai frekvenciatartományban.

  Anyagtulajdonságok és jellemzők a röntgen frekvencia-tartományban.

  Oxidkerámiák, gradiens anyagok, kompozitok, fémhabok.

  Fémes biokompatibilis anyagok. Fullerének, kvázikristályok, fraktálszerkezetek.

  Optikai és elektronmikroszkópos finomszerkezet-vizsgálatok és alkalmazási lehetőségeik.

  Labor mérések

  1. Optikai fázisanalízis és

  elektronsugaras mikroanalízis.

  7. Elektronmikroszkópia, alagút-
  mikroszkópia.

  2. Röntgendiffrakció.

  8. Félvezető technológiák.

  3. Aktív dielektrikumok.

  9. Szigetelő anyagok.

  4. Mágneses anyagok.

  10. Optikai kristályok, vékonyrétegek.

  5. Ellipszometria.

  11. Fémüvegek.

  6. Folyadékkristályok.

  12. Magmágneses rezonancia.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  Előadás, laboratóriumi gyakorlat, fakultatív konzultáció. A félév során egy alkalommal rövid előadásokból és demonstrációs bemutatókból álló 1 napos kutatóintézeti látogatásra kerül sor.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  Az előadásokon a részvétel ajánlott. Irodalomkutatás és előadás a hallgató által feldolgozott korszerű anyagtudományi tématerületből. Az alkalmi (létszámtól függő) beosztás szerinti 6 db (2 órás) laborgyakorlaton való részvétel és a mérések értékelése, jegyzőkönyvek beadása kötelező. A vizsgára bocsáthatóság feltétele a fentiek szerint teljesített évközi labormunka.


  b. A vizsgaidőszakban:
  A vizsga írásbeli és szóbeli, előzetes jelentkezéshez kötött. Elégtelen írásbeli vizsgadolgozat szóbelivel nem javítható. Ismétlővizsgára bármelyik későbbi vizsganapra lehet jelentkezni. Elégséges írásbeli eredmény (min. 40 % pontszám) esetén a szóbeli kötelező, egyéb eredmények esetén szóbeli javítási lehetőség választható, vagyis közepes, jó és jeles írásbeli eredményt vizsgaosztályzatként megajánlunk.

  Elégségesnél jobb vizsga írásbeli esetén többlet vizsgapontszámmal vesszük figyelembe a laboratóriumi gyakorlatok színvonalas teljesítését.

  A tárgyhoz tartozó 5 kreditpont megszerzésének feltétele az eredményes vizsgaosztályzat.

  c. Elővizsga:

  A szorgalmi időszak utolsó hetében elővizsga lehetőséget biztosítunk.

  11. Pótlási lehetőségek

  Laboratóriumi gyakorlat csak a szorgalmi időszakban pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Minden oktatónál a tanszéki hirdetőtáblán (V2 109) kiírt időpontban, előadások szünetében az előadóval, laboratóriumi mérésen a gyakorlatvezetővel.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Az előadások anyagát tartalmazó sokszorosított előadásvázlatokat, a témákkal kapcsolatos magyar nyelvű cikkeket, a mérés-ismertetőket és útmutatókat a hallgatók rendelkezésére bocsátjuk.

   Ginsztler-Hidasi-Dévényi: Alkalmazott anyagtudomány (egyetemi tankönyv).
  Műegyetemi Kiadó, 2000, (Azonosító: 45-048, ISBN 963 420 611 5)

   BAM Anyagtudományi Műszerközpont Oktató -műhely kiadványai

  BME-KFKI-ELTE-IKI-KKKI-MFKI-TTKL 1989. Bp.

   Káldor M.: Fizikai metallurgia Műszaki Könyvkiadó 1990. Bp.

   J. W. Mayer, S. S. Lau: Electronic materials science. Macmillen 1990. N.Y.

   W .D. Callister: Materials science and engineering. J. Wiley 1994. London

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  :

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés témaelőadásra

  40

  Vizsgafelkészülés

  50

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Hidasi Béla

  egyetemi adjunktus

  ATT

  Dr. Dévényi László

  egyetemi docens

  ATT