Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Munkavédelem

  A tantárgy angol neve: Industrial Safety

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  GEMT3038 5 - 9 4/0/0/v 5 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Hadas János

  meghívott előadó

  ATT, Vill. Okt. Csoport

  Koller László dr.

  egyetemi docens

  Nagyfeszültségű Technika és Berendezés Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A tárgy integrálja a megelőző szemeszterek szaktárgyain keresztül megszerzett mérnöki és műszaki informatikai ismereteket a munkavédelem, a biztonságtechnika és a nemzetközi szabványok normatív előírásai rendszerébe.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat: -

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy legalapvetőbb célkitűzése a Budapesti Műszaki Egyetemet elhagyó villamos és informatikai szakemberek a munkavédelemről szóló 1993:XCIII. törvényben előírt módon való általános felkészítése azoknak a munkavédelmi, biztonságtechnikai feladatoknak az elvárható színvonalú megoldására, amelyek a legtipikusabb - fejlesztő, tervező, szervező, irányító és hasonló - felelős munkakörökben majd kötelezettségei körébe tartoznak, s amely hallgatói ismeretek színvonaláért a kibocsátó intézményt erkölcsi felelősség is terheli.

  Az ismeretek átadásánál követett módszer lényege, hogy a hallgatót döntési helyzetben lévő vezetőnek tekinti. Ehhez igazodva áttekintően ismerteti a döntési alternatívák körét meghatározó állami normarendszert (alapvető jogi és szabványosítási alapismeretek, stb.), részletesen tárgyalja a normarendszer és a mérnök felelőssége kölcsönkapcsolatait, a kockázatra méretezést és a kockázatválllalás határeseteit. Kiegészíti a más tantárgyak anyagát a mérnöki döntések olyan további fontos optimalizációs elemeivel, mint a veszélytelen technika (a minimalizált kockázat), a humanizált munkahely (ergonómiai és munkaegészségügyi szempontból jól tervezett eszközök, technológiák; a környezet, stb.), a korszerű irányítási és szervezési módszerek. A jogszabályi kötelezettségű általános munkavédelmi részt kiegészítik a villamosság biztonságtechnikájának legfontosabb részét képező áramütés elleni védelemre vonatkozó ismeretek.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. Általános munkavédelmi ismeretek

  Bevezetés: A mérnöki biztonságfilozófia alapelvei. A munkavédelem fogalma, tárgyköre, eszközei. A munkavédelem folyamatos művelésének szükségessége és célja. A munkavédelem és a szaktárgyak kapcsolata.

  A munkavédelem jogi, igazgatási, szervezési és vezetési kérdései:

  • A munkavédelem társadalmi meghatározottsága, a munkavédelem és a biztonságtechnika alapelvei (a veszélytelen technika, a kockázat).
  • A munkavédelem normarendszere általában.
  • A jogi szabályozás rendszere, elvei, célja, feladata.
  • A hazai és nemzetközi szabványosítás rendszere.
  • A helyi (vállalati) normák rendszere, fajtái, kialakításuk elvei.
  • A mérnök feladatai a munkavédelmi törvény szerint.

  Az egészséges és biztonságos munkakörnyezet:

  • Környezetvédelem általában (makroszféra): fontosabb normatív értékek.
  • Az üzem és környezete, a település viszonya (mezoszféra): fontosabb normatív értékek.
  • Az ipari létesítmények belső környezeti kérdései, a munkahelyi klíma (mikroszféra) általában.
  • Levegőtisztasági előírások: szellőzés, fűtés, a kapcsolódó fontosabb emberi paraméterek.
  • A számítógépes és informatikai munkahelyek tervezési előírásai.
  • Világítás, színek, színdinamika, biztonsági szín- és alakjelek; az emberi érzékelés és észlelés kapcsolódó ismeretei.
  • Zajok, zajelhárítás, rezgések (vibráció); az emberi hallás kapcsolódó fontosabb ismeretei.
  • A minőségügyi normák (termékfelelősség, minőség- és megfelelőségtanusítás stb.) rendszere. A megbízhatóság elmélet alapjai.

  - Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat villamos tervezési vonatkozásai.

  • A tárgyat kiegészíti (összesen 2 fakultatív előadási órában) egy iparjogvédelmi alapismereti tananyag is.

  2. Áramütés elleni védelem:

  Bevezetés: Az ember és a villamosság kapcsolata, a villamosság biztonságtechnikájának története.

  Áramütés: Az emberi test ellenállása. Az áram élettani hatása. A villamos berendezés és az áramütés. Villamos hálózat és fogyasztó. Földelők. Áramütések fajtái.

  Áramütés elleni védelem létesítése: Védelmi módszerek.

  Közvetlen érintés elleni védelmek:

  • Védelem az aktív részek elszigetelésével.
  • Védelem védőfedéssel vagy burkolattal.
  • Védelem védőakadállyal.
  • Védelem az elérhető tartományon kívüli elhelyezéssel.
  • Kiegészítő védelem áram-védőkapcsoló eszközzel.

  Közvetett érintés elleni védelmek:

  • TT-rendszerek (védőföldelés).
  • TN-rendszerek (nullázás)
  • IT-rendszerek (védőföldelés)
  • Egyenpotenciálú összeköttetés (EPH)
  • Védelem II. érintésvédelmi osztályú villamos szerkezet használatával vagy egyenértékű elszigeteléssel.
  • Védelem a környezet elszigetelésével.
  • Védelem a földeletlen (helyi) egyenpotenciálra hozással.
  • Védelem védőelválasztással.

  Együttes védelmek közvetlen és közvetett érintés ellen:

  • Védelem SELV-, illetve PELV-törpefeszültséggel.
  • FELV-rendszer.
  • Védelem a kisülési energia korlátozásával.

  Áramütés elleni védelem alkalmazása.

  Áramütéses balesetek elemzése

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  Előadás. Fakultatív laboratóriumi gyakorlat (külső laboratóriumok állnak díjtalanul rendelkezésünkre). Konzultáció, szakmai segítségnyújtás a tárgyhoz kapcsolódó, vagy a tárgyat választó diplomatervezési munkákhoz.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: 2 kiszárthelyi megírása.

  b. A vizsgaidőszakban: Minden vizsga írásbeli és szóbeli, előzetes jelentkezéshez kötött. Ezen belül kétrészes (általános munkavédelmi és az áramütés elleni védelmi részek).
  Elégtelen írásbeli vizsgadolgozat szóbelivel nem javítható. Ismétlővizsgára bármelyik későbbi még be nem telt vizsganapra jelentkezni kell.
  Elégséges írásbeli eredmény (min. 40 % pontszám) esetén a szóbeli kötelező, egyéb eredmények esetén szóbeli javítási lehetőség választható.

  1. Elővizsga: A szorgalmi időszak utolsó hetében elővizsgalehetőséget biztosítunk.
  11. Pótlási lehetőségek

  Személyes egyeztetéssel a tárgy előadóinál.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A tárgy előadóinál.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Kötelező irodalom:
  Hadas János: Általános munkavédelem és biztonságtechnika.
  Koller László dr.: Áramütés elleni védelem. Elektronikus jegyzet. 1.0 változat. 1997.
  Munkavédelmi normák (a normák változásához igazodó sillabuszok formájában)
  Szabványosítási, minőségügyi és termékfelelősségi normák.

  Ajánlott irodalom:

  Munkavédelmi és munkaügyi enciklopédia I-III. kötet (United Nations International Labour Organization Encyclopaedia of Health and Safety magyar nyelvű kiadása, szerk. és átdolgozta: Jánszky L., Fölk R., Hadas J. és szerzőtársaik.).

  MSZ 172 szabványsorozat.

  MSZ 1600 szabványsorozat.

  Szabványok, jogszabályok a sillabuszok és a flopik, CD–rom-ok ajánlásai szerint.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

  Kontakt óra

  60

  Felkészülés zárthelyire

  50

  Vizsgafelkészülés

  40

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Hadas János

  meghívott előadó

  ATT, Vill. Okt. Csoport

  Koller László dr.

  egyetemi docens

  Nagyfeszültségű Technika és Berendezés Tanszék