Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Mágneses anyagok és vizsgálatuk

  A tantárgy angol neve: Magnetic Materials and Testing

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  GEMT2533 őszi/tavaszi 3/0/0/v 5 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Mészáros István

  docens

  ATT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Középiskolai matematika, fizika, kémia tananyag, anyagtudományi alapismeretek.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat: -

  7. A tantárgy célkitűzése

  A "Mágneses anyagok és vizsgálatuk" c. tantárgy oktatásának célja felhasználó orientált áttekintő ismeretanyag adása az elektronikai -, villamos- és energetikai ipar mágneses anyagairól, alkalmazási lehetőségeiről, vizsgálati- és minősítési módszereiről. A tárgy keretén belül tárgyalunk több elektromágneses anyagvizsgálati eljárást.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Előadások

  1. Mágneses jellemzők, történeti visszapillantás, fejlődési trendek.
  2. Szilárdtestek mágneses tulajdonságai, rendezett mágneses szerkezetek, a mágneses momentumok rendeződési formái.
  3. Anizotrópia, magnetostrikció jelensége és következményei, a domenszerkezet kialakulása és hatása a makroszkopikus mágneses jellemzőkre.
  4. A mágnesezés folyamata, a mágnesezési görbék alaptípusai, mágneses anyagok kiválasztási problémái.
  5. Fémes lágymágnesek, mikrofizikai jellemzők, felhasználói technológiai beavatkozások hatása.
  6. Mágneses fémüvegek, mikro- és nanokristályos anyagok.
  7. Fémes keménymágnesek, mikrofizikai jellemzők, az utólagos megmunkálási, szerelési lehetőségek, speciális keménymágnesek.
  8. Ferrimágneses anyagok alaptípusai és jellemzői, hang- és rádiófrekvenciás ferritek, mikrohullámú ferritek.
  9. Keményferritek. Az információtárolás mágneses anyagai, mágneses vékonyrétegek.
  10. Különleges mágneses tulajdonságú anyagok, mágneses folyadékok, buboréktároló anyagok. Az elektronspin- és a magmágneses rezonancia.
  11. Magnetooptikai jelenségek és alkalmazási lehetőségeik.
  12. Mágneses tulajdonságok mérési lehetőségei, alapmérések, normáliák, ipari és szabványosított mérések.
  13. Egyedi mérési módszerek, mágnestér detektorok. Elektromágneses anyagvizsgálati módszerek. Barkhausen-zajmérés, nemlineáris felharmonikusok módszere, örvényáramú méréstechnikák.
  14. A mágneses jelenségek jelentősége, szerepe és felhasználhatósága az anyagszerkezeti kutatásokban.

  Labor mérések témakörei

  • Mágneses tér mérések, érzékelők.
  • Statikus mágnesezési görbék mérése lágymágneses anyagokon.
  • Mágneses tulajdonságok hőmérsékletfüggése.
  • Koerciméteres mérések.
  • Epstein-mérés.
  • Magnetostrikció, magnetoelaszticitás.
  • Keménymágnesek mérése Stä blein-Steinitz módszerrel.
  • Keménymágnesek mérése Steingrover módszerrel.
  • Dinamikus mágnesezési görbék mérése.
  • Magnetooptikai jelenségek, domenszerkezet kimutatás.
  • Mágnestér, induktivitás, kölcsönös induktivitás normáliák használata.
  • Dia- és paramágneses anyagok mérése.
  • Mágneses Barkhausen-zaj mérése, zajspektrum értékelés, nemlineáris harmonikusok módszere, örvényáramú mérések.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  3 óra/hét előadás 1óra/hét labor. Az elméleti anyag kiegészítéseként a félév során demonstrációs jellegű labor mérési lehetőségeket biztosítunk a hallgatók számára.

  10. Követelmények

  a. Az előadásokon a részvétel ajánlott. Az alkalmi (létszámtól függő) beosztás szerinti laborgyakorlaton való részvétel kötelező. A félév során nyújtott kiemelkedő teljesítménnyel megajánlott jegy szerezhető.

  b. A vizsgaidőszakban: A vizsga írásbeli, előzetes jelentkezéshez kötött. Az esetleges ismétlővizsgára bármelyik későbbi, még be nem telt, vizsganapra is jelentkezni kell. A tárgyhoz tartozó kreditpontok megszerzésének feltétele az eredményes vizsgaosztályzat.

  1. Elővizsga: A szorgalmi időszak utolsó hetében elővizsgalehetőséget biztosítunk.
  11. Pótlási lehetőségek

  Szükség esetén a félév során lehetőséget biztosítunk a laborgyakorlatok pótlására.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A tárgyhoz kapcsolódóan minden héten egy alkalommal konzultációt tartunk. A konzultációkon való megjelenés nem kötelező. A konzultációs időpontot a félév elején meghirdetjük.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Hidasi B, Mészáros I..: Mágneses anyagok (kézirat) és előadásvázlatok

  J.C. Crangle: Solid State Magnetism, Edward Arnold, 1991.

  G. Bertotti: Hysteresis in Magnetism, Academic Press, 1998.

  Prohászka-TSzMK: Anyagtechnológia (Egyetemi jegyzet)

  Ginsztler-Hidasi-Dévényi: Alkalmazott anyagtudomány (Egyetemi jegyzet, kiadás alatt)

  A. Iványi: Hysteresis models in electromagnetic computation. Akadémiai Kiadó 1997. Bp.

  W .D. Callister: Materials science and engineering. J. Wiley 1994. London

  S. Chikazumi - S. H. Charap: Physics of magnetism. J. Wiley 1966. N.Y.

  R. A. McCurrie: Ferromagnetic materials strukture and properties. Academic Press 1994. London

  W. v. Münch: Werkstoffe der Elektrotechnik. B.G. Teubner, 1989. Stuttgart

  W. Schatt: Einführung in die Werkstoffwissenschaft. Verlag 1991. Leipzig

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  30

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  35

  Vizsgafelkészülés

  25

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Mészáros István

  docens

  ATT