Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Anyagtudomány

  A tantárgy angol neve: Materials Science

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  GEMT1532 1 3/0/0/v 5 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Dévényi László

  egyetemi docens

  ATT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  -

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  -

  7. A tantárgy célkitűzése

  Az anyagszerkezeti és anyagtulajdonságokra, valamint ezek kapcsolatára vonatkozó alapismeret adása. Ezen belül a villamos és elektronikai ipar legfontosabb anyagairól és ezek konstrukciós és technológiai szempontból történő felhasználhatóságáról ad mérnöki szintű ismeretanyagot, valamint ezek készségszintű alkalmazását segíti elő.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Az anyagtudomány definíciója, szerepe a technológiákban. Szilárdtestek szerkezete, kristálytani fogalmak, rendszerek, jelölések. Reális kristályok, pont-, vonal-, felületszerű rácshibák. Többkomponensű rendszerek szerkezeti formái, polikristályos anyagok.
  Fémek, ötvözetek termikus viselkedése, állapotábrák. Termikusan aktivált folyamatok.
  A diffúzió jelensége, alapesetei, mechanizmusai. Egykristálygyártás.
  Szilárd állapotban végbemenő szerkezetváltozások. Diffúziós átalakulások, hőkezelés, kiválás, amorfizáció, újrakristályosodás, lágyulás, színterelés, martenzites átalakulás.
  Üvegfémek, folyadékkristályok.
  Mechanikai tulajdonságok jellemzői, vizsgálata.
  Rugalmas és képlékeny alakváltozás.
  Károsodási folyamatok, kúszás, kifáradás, törés, relaxáció, sugárkárosodás.
  Szerkezeti anyagok. A szerkezet- és összetétel-vizsgálat módszerei.
  Vezetési tulajdonságok. Vezető-, szupravezető-, ellenállás-, szigetelő anyagok. Elemi és vegyület félvezető anyagok. Vékonyréteg szerkezetek, technológiák.
  Anyagtulajdonságok (szerkezet, összetétel) hatásai félvezetőkben, a mikroelektronika és az integrált optoelektronika anyagaiban.
  Mágneses tulajdonságok, ferro- és ferrimágneses anyagok, mágneses vékonyrétegek.
  Kötések (forrasztás, hegesztés) anyagai, jellemzői.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  Előadás, laboratóriumi gyakorlat, féléves irodalomkutatási feladat, fakultatív konzultáció.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: A nagy ZH-k száma: 1 db., a 9. oktatási héten. Elfogadás: minimálisan elégséges eredmény (40 % feletti pontszám).
  Évközi irodalomkutatási feladat: 1 db. Kiadása a 3., beadása a 11. oktatási héten. Elfogadás: minimálisan elégséges eredmény.
  A laboratóriumi gyakorlatok száma: 6 db. A mérés elkezdésének feltétele az aktuális mérési útmutató ismerete. A félév elfogadásának feltétele valamennyi gyakorlaton való eredményes részvétel, értékelhető mérési jegyzőkönyvek. Az oktatott tananyag 90%-áról jól hozzáférhető magyar nyelvű jegyzet, illetve tankönyv áll rendelkezésre.
  A vizsgára bocsáthatóság (aláírás) feltételei:
  Fentiek szerint teljesített nagy ZH, feladat, és laboratóriumi gyakorlatok.

  b. A vizsgaidőszakban: A vizsga írásbeli és szóbeli, előzetes jelentkezéshez kötött.
  Elégtelen írásbeli vizsgadolgozat szóbelivel nem javítható. Ismétlővizsgára bármelyik későbbi még be nem telt vizsganapra lehet jelentkezni.
  Elégséges írásbeli eredmény (min. 40 % pontszám) esetén a szóbeli kötelező, egyéb eredmények esetén szóbeli javítási lehetőség választható, vagyis közepes, jó és jeles írásbeli eredményt vizsgaosztályzatként megajánlunk. Közepes és jó vizsga írásbeli esetén többlet vizsgapontszámmal vesszük figyelembe a jó vagy jeles minősítésű féléves feladatokat, valamint a laboratóriumi gyakorlatok kiváló teljesítését.

  1. Elővizsga: A szorgalmi időszak utolsó hetében elővizsga lehetőséget biztosítunk az aláírással rendelkező, a ZH-t, és az évközi irodalomkutatási feladatot legalább jó (4) eredménnyel teljesített hallgatók számára.
  11. Pótlási lehetőségek

  ZH pótlás a szorgalmi időszakban egy alkalommal. A vizsgaidőszak első két hetében különeljárási-díj befizetése mellett a félévközi ZH pótlására vizsgazárthelyi megírásával egy utolsó pótlási lehetőséget biztosítunk. Laboratóriumi gyakorlat csak a szorgalmi időszakban pótolható. Évközi házi feladat késedelmes beadása különeljárási-díj köteles, de csak a szorgalmi időszak végéig fogadható el.


  12. Konzultációs lehetőségek

  Minden oktatónál a tanszéki hirdetőtáblán (V2 109) kiírt időpontban, előadások szünetében az előadóval, laboratóriumi mérésen a gyakorlatvezetővel.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Kötelező jegyzet:

  Prohászka és TSZMK: Anyagtechnológia J-5.1088

  Ginsztler J., Hidasi B., Dévényi L.: Alkalmazott anyagtudomány. Jegyzetszám: 45-048

  A tanszéki honlap oktatási segédanyagai (http: // www.mtt.bme.hu)

  Ajánlott irodalom:

  Prohászka J.: Bevezetés az anyagtudományba I. Tankönyvkiadó, Bp. 1988.

  William D. Callister: Materials Science and Engineering: an introduction.

  John Wiely and Sons, ISBN: 0-471-32013-7

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  [óra]

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  10

  Felkészülés zárthelyire

  15

  Házi feladat elkészítése

  30

  Vizsgafelkészülés

  35

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Ginsztler János

  egyetemi tanár

  ATT

  Dr. Dévényi László

  egyetemi docens

  ATT

  Dr. Hidasi Béla

  egyetemi adjunktus

  ATT